Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/171/13 Rady Miasta Sejny

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) i art. 10 ust.1 i 2 ustawy dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 , Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584 , Nr 112, poz. 654 , Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 710,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.240,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.540,00 zł

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - wg poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w zł)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

550,00

600,00

13

14

600,00

820,00

14

15

820,00

960,00

15

1.050,00

1.700,00

Trzy osie

12

17

600,00

700,00

17

19

720,00

950,00

19

21

970,00

1070,00

21

23

1.100,00

1.500,00

23

25

1.480,00

2.100,00

25

1.490,00

2.100,00

Cztery osie i więcej

12

25

990,00

1.090,00

25

27

1.090,00

1.490,00

27

29

1.530,00

2.200,00

29

31

2.200,00

3.050,00

31

2.220,00

3.080,00

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.650,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.840,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.890,00 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia wg poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w zł)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

550,00

600,00

18

25

720,00

950,00

25

31

990,00

1.370,00

31

1.830,00

2.470,00

Trzy osie i więcej

12

40

1.610,00

2.220,00

40

2.220,00

3.100,00

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 890,00 zł

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wg poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w zł)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

500,00

520,00

18

25

520,00

710,00

25

710,00

930,00

Dwie osie

12

28

600,00

710,00

28

33

990,00

1.160,00

33

38

1.160,00

1.690,00

38

1.470,00

2.200,00

Trzy osie i więcej

12

38

970,00

1.280,00

38

1.250,00

1.690,00

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc 1.790,00 zł

b) równej lub powyżej 30 miejsc 2.320,00 zł

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miasta Sejny Nr XXII/116/12 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych, uchwała Rady Miasta Sejny Nr XXIII/134/12 z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz uchwała Rady Miasta Sejny Nr XXV/144/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Mocarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe