Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/146/2013 Rady Gminy Sidra

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 ) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1457 oraz z 2013 r. poz. 660) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. 2013 r. poz.814) z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 65,00 zł za 1 dt, jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2014 rok na obszarze gminy Sidra.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Andrzej Lulewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe