Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/148/2013 Rady Gminy Sidra

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475,z2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości

1) budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz grunty lub ich części wykorzystywane do celów ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 ze zm.),

2) budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz grunty lub ich części związane z prowadzeniem na terenie gminy Sidra działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej,

3) budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz grunty lub ich części wykorzystywane na potrzeby pomocy społecznej.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 nie obejmują budynków lub ich części, budowli lub ich części i gruntów lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej-uchwały traci moc Uchwała Nr XVI/107/08 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 314, poz. 3309).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Andrzej Lulewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe