Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/214/2013 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Tekst pierwotny

Na podstawie art.7 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 260), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Siemiatyckiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogę: od drogi powiatowej Nr 1763B do drogi wojewódzkiej nr 640- obejmująca działkę nr geodezyjny 414 położoną na gruntach wsi Anusin.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi oznaczony jest na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlakiego.

Przewodniczący


Andrzej Zbigniew Sycewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/214/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 listopada 2013 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe