Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/215/2013 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U.z 2013r. poz.1381), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Siemiatycze ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013 r. poz. 814) z kwoty 69,28 zł za 1dt do kwoty 56,00zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Andrzej Zbigniew Sycewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe