Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/164/13 Rady Gminy Jaświły

z dnia 29 listopada 2013r.

o regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaświły

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013r. poz. 21, 228 i 888) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 i 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jaświły zawarte w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jaświły, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/106/12 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 listopada 2012 roku o regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaświły (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012r. poz. 4293).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/164/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 listopada 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jaświły

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaświły dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju oraz minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników, a także ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.);

2) nieruchomości - należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego;

3) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami;

4) właścicielu lokalu - posiadający prawo odrębnej własności lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali;

5) lokatorze - zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

6) posiadającym lokal - jest to użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;

7) korzystający z lokalu - posiadający tytuł prawny do lokalu lub korzystający z lokalu o nieregulowanym stanie prawnym;

8) dysponujący lokalem - właściciel, lokator lub posiadający;

9) budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielanie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;

10) budynek zamieszkania zbiorowego - budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności: hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, schronisko dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi w szczególności dom dziecka, dom pomocy społecznej i dom zakonny;

11) zabudowa jednorodzinna - budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;

12) zabudowa wielorodzinna - zabudowa, na którą składają się budynki wielorodzinne, a więc takie, które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego;

13) zabudowa zagrodowa - budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, w tym Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe;

14) budynek użyteczności publicznej - ogólnodostępne budynki przeznaczone dla administracji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, wodnym;

15) umowach - należy przez to rozumieć umowy zawarte przez właścicieli nieruchomości -z podmiotem uprawnionym

16) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (dalej: KPGO 2014) - należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 roku (M. P. Nr 101, poz. 1183);

17) punkty selektywnego zbierania - punkt zapewniający łatwy dostęp mieszkańcom do przekazywania strumieni odpadów obejmujących odpady jednego rodzaju i o tym samym charakterze w celu ułatwienia specyficznego ich przetwarzania;

18) odpadach komunalnych - odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

19) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO 2014, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg;

20) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturę, opakowania z papieru i tektury, tekstylia oraz części z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO 2014 spośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;

21) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów roślinnych ulegających biodegradacji, powstających między innymi w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów, parków i terenów zielonych;

22) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO 2014 pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;

23) odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek;

24) odpadach niebezpiecznych - należy rozumieć np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z domu;

25) nieczystościach ciekłych - należy to rozumieć jako ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

26) zbiornikach bezodpływowych - należy to rozumieć jako instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;

27) stacjach zlewnych - należy to rozumieć jako instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;

28) punkcie zbiórki odpadów problematycznych - należy przez to rozumieć, zlokalizowany na terenie gminy, specjalnie do tego celu przygotowany i wyposażony obiekt, czynny w określonych dniach i godzinach, do którego mieszkańcy mogą przekazywać, wyselekcjonowane odpady;

29) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zawierający minimalną częstotliwość odbioru odpadów;

30) przedsiębiorca - podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

31) chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymania i użytkowania;

32) zwierzętach domowych - rozumie się każde zwierzę utrzymywane lub przeznaczone do utrzymywania przez człowieka, w szczególności w jego otoczeniu domowym, dla osobistej przyjemności i towarzystwa;

33) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych.;

34) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały;

35) regulaminie - rozumie się przez to niniejszy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jaświły;

36) sezon letni - obejmuje okres od 1 maja do 15 września;

37) sezon zimowy - obejmuje okres od 16 września do 30 kwietnia;

38) RIPOK - rozumie się przez to regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych określoną w wojewódzkim planie gospodarki odpadami;

39) Selektywnej zbiórce odpadów - rozumie się przez to, gromadzenie wyodrębnionych odpadów w oddzielnych, specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach- workach;

40) Gospodarstwo domowe - jeden z podmiotów gospodarczych, jedna osoba lub ich zespół, razem zamieszkujących lub osobno, wspólnie się utrzymujących (w ogromnej większości połączonych więzami biologicznymi i stanowiących rodziny), posiadające oraz zarządzające wspólnym majątkiem oraz wspólnym budżetem w celu zaspokajania głównych potrzeb członków gospodarstw domowych. Osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie, stanowią jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Ustanawia się selektywne zbieranie odpadów komunalnych, obejmujących co najmniej następujące frakcje odpadów komunalnych, zbierane u źródła:

1) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.);

2) tworzywa sztuczne;

3) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (szkło bezbarwne i kolorowe);

4) metal- drobny złom;

5) odpady biodegradowalne;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

7) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) budowlane i rozbiórkowe;

10) zużyte opony;

11) odpady zmieszane, niewymienione w pkt. 1-10.

2. Frakcje wymienione w ust. 1 mogą być gromadzone i oddawane w odpowiednich rodzajach worków na odpady.

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 i 2 właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić niezwłocznie od chwili ich powstania.

4. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie.

5. Przedsiębiorca realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów, zobowiązany jest do:

1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego.

§ 4. 1. 1 Organizacja selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje:

1) system odbierania "u źródła", w którym wyselekcjonowane frakcje odpadów odbierane będą bezpośrednio z posesji, z częstotliwością określoną w niniejszym regulaminie;

2) system "donoszenia", w którym mieszkańcy dostarczają zebrane przez siebie frakcje odpadów do punktu zbiórki surowców wtórnych jakim jest Zakład Recyklingu BIOM sp. z o.o. w Dolistowie Starym.

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmuje takich odpadów jak:

1) materiały zawierające azbest;

2) papy;

3) szyby samochodowe;

4) szkło zbrojone i hartowane;

5) części samochodowe (zderzaki, reflektory itp.);

6) styropian;

7) odpady w opakowaniach cieknących;

8) odpady pochodzące z działalności gospodarczej - wskazujące na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwa domowe;

9) odpady komunalne zmieszane.

§ 5. 1. Powstające w gospodarstwach domowych, we wszystkich rodzajach zabudowy, odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji, winne być w pierwszej kolejności zbierane i gromadzone w przydomowych kompostownikach, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

2. Zbieranie i gromadzenie odpadów w sposób określony w ust. 1, w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, może odbywać się w sytuacji gdy nieruchomość posiada powierzchnię minimum 1000 m2i pod warunkiem, że wielkość przydomowego kompostownika, pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymywania w nim kompostowanego materiału, przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu.

3. Powstające na terenie nieruchomości odpady roślinne nie poddawane kompostowaniu oraz odpady powstałe w wyniku pielęgnacji parków, cmentarzy i trawników, powinny być zbierane, gromadzone oddzielnie i przekazywane w całości do RIPOK.

§ 6. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają odpady inne niż komunalne, to muszą one być gromadzone w sposób wyodrębniony, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 7. Odpady niebezpieczne w tym medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących gromadzeniu odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają odrębne przepisy.

§ 8. 1. Odpady w postaci zwłok zwierzęcych nie mogą być gromadzone wraz z odpadami komunalnymi. Zasady postępowania w tym zakresie określają przepisy odrębne.

2. Odpady z wypadków, powstające podczas prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej nie mogą być gromadzone wraz z odpadami komunalnymi. Zasady gospodarowania nimi określają przepisy odrębne.

3. Odpady o których mowa w ust. 1 i 2 powinny być transportowane przez jednostki posiadające odpowiednie zezwolenia wymagane przepisami ustawy o odpadach i niezwłocznie przekazywane do punktu ich unieszkodliwiania.

§ 9. Wprowadza się obowiązujące we wszystkich rodzajach zabudowy, prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olei odpadowych itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin. Zebrane odpady będą przekazywane do punktów wskazanych przez gminę.

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników służących do użytku publicznego.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez gminę.

3. Nieusunięty lód, o którym mowa w ust. 1 należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

§ 11. Mycie pojazdów samochodowych, poza myjniami samochodowymi, może się odbywać jedynie pod warunkiem, że dokonuje się je na terenie o nawierzchni szczelnej, a powstające ścieki gromadzone są w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu. Ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.

§ 12. Naprawy samochodów, poza warsztatami naprawczymi, mogą się odbywać wyłącznie pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych. Prowadzenie napraw blacharsko-lakierniczych oraz wymiany oleju, może się odbywać wyłącznie w obrębie warsztatu.

§ 13. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do: wyposażenia terenu budowy w WC, w pojemniki na odpady oraz dbania o czystość chodników, ulic i innych miejsc ogólnodostępnych, sąsiadujący z budową, poprzez systematyczne usuwanie zanieczyszczeń powstałych w związku z prowadzoną budową oraz wskazania terenu gdzie wywożony jest nadmiar ziemi z wykopów i posiadania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zgodę właściciela tego terenu.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 14. Właściciele nieruchomości we wszystkich rodzajach zabudowy są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 15. Odpady mogą być gromadzone w zamkniętych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach, spełniających wymagania Polskich Norm, bądź posiadających deklarację zgodności, wystawioną przez producenta i wyłącznie do tego celu przeznaczonych, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§ 16. Dopuszcza się stosowanie następujących pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (zmieszanych):

1) pojemniki na odpady o pojemności 60 l.;

2) pojemniki na odpady o pojemności 110 l.;

3) pojemniki na odpady o pojemności 120 l;

4) pojemniki na odpady o pojemności 240 l.;

5) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l.;

6) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3;

7) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 l.;

8) inne pojemniki i kontenery.

§ 17. Dopuszcza się stosowanie worków o pojemności od 30 l. do 120 l., przeznaczonych do selektywnego zbierania następujących odpadów:

1) szkło i opakowania szklane - worek koloru zielonego;

2) papier i tekturę - worek koloru niebieskiego;

3) tworzywa sztuczne - worek koloru żółtego;

4) metal - worek koloru czerwonego;

5) opakowania wielomateriałowe - worek koloru czarnego;

6) odpady ulegające biodegradacji - worek koloru fioletowego.

§ 18. 1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, ustala się minimalną pojemność:

1) pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż dwie osoby - o pojemności 60 l,

b) 3 osoby - o pojemności 110 l;

c) 4 osoby - o pojemności 120 l;

d) od 5 - do 7 osób - o pojemności 240 l;

e) od 8 - do 11 osób - o pojemności 240 L i 120 l;

f) od 12 osób - o pojemności 2 pojemniki po 240 l.

2) pojemników lub worków do zbierania segregowanych odpadów, jeżeli z takiego pojemnika lub worka korzysta:

a) nie więcej niż dwie osoby - w rozmiarze 30 l;

b) nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 60 l;

c) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 90 l;

d) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 9 osób - w rozmiarze 120 l.

3) pojemnika (worka) do odpadów ulegających biodegradacji - wielkość należy dostosować do wielkości nieruchomości oraz ilości nasadzeń np. drzew, krzewów i innych roślin;

4) pojemnika na odpady z remontu - wielkość należy dostosować do zakresu prowadzonych robót remontowo-budowlanych. W sytuacji, gdy odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe dla ich przekazania, muszą zostać załadowane do większego pojemnika, właściciel odpadu ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy;

2. Przy zachowaniu minimalnej pojemności, dopuszcza się stosowanie do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych pojemników, niż zostały określone w ust. 1.

§ 19. 1. Na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami zarówno jednorodzinnymi, jak i wielolokalowymi, dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia odpadów wielkogabarytowych. Gromadzenie odpadów wielkogabarytowych w sposób określony w zdaniu poprzednim nie może naruszać przepisów szczególnych.

2. Do zbierania na terenie nieruchomości odpadów w postaci mebli lub innych odpadów wielkogabarytowych zabudowanej budynkami:

a) jednorodzinnymi - służyć będą pojemniki o pojemności minimum 1100 l.;

b) wielolokalowymi - służyć będą pojemniki nie mniejsze niżKP-5.

3. Zapisy ust. 2 stosuje się odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

§ 20. 1. Dla właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których ustalono odrębną własność lokali oraz w różnego rodzaju innych zamieszkałych budynkach wielolokalowych, ustala się minimalną pojemność:

1) pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

a) od 10 -do 15 osób - o pojemności 2 x 240 l;

b) od 16 - do 25 osób - o pojemności 1100 l;

c) od 26 - do 30 osób - o pojemności 1100 l i 240 l;

d) od 31 - do 35 osób - o pojemności 1100 l i 2 x 240 l;

e) od 36 - do 40 osób - o pojemności 1100 l i 3 x 240 l;

f) od 41 i więcej osób - o pojemności 2 x 1100 l.

2) pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów segregowanych, jeżeli z takiego pojemnika (worka) korzysta:

a) nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 120 l;

b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 240 l;

c) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 30 osób - w rozmiarze 240 l i 120 l;

d) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 40 osób - w rozmiarze 2 x 240 l,

3) odpadów ulegających biodegradacji, wielkość pojemnika (worka) należy dostosować do wielkości nieruchomości oraz ilości nasadzeń np. drzew, krzewów i innych roślin;

4) odpadów z remontu - wielkość pojemnika należy dostosować do zakresu prowadzonych robót remontowo-budowlanych.

2. Przy zachowaniu minimalnej pojemności, dopuszcza się stosowanie innych pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, niż zostały określone w ust. 1, pkt. 1.

§ 21. W przypadku trudności w ustaleniu minimalnego rozmiaru pojemnika do gromadzenia odpadów niesegregowanych (zmieszanych) gromadzonych na terenie nieruchomości zarówno zabudowanej budynkami jednorodzinnymi jak i wielolokalowymi, przyjmuje się minimalną pojemność pojemników w ten sposób, iż na każdą osobę przyjmuje się pojemność pojemnika w wielkości nie mniejszej niż 30 litrów.

§ 22. 1. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego tj.: chodniki, przystanki komunikacji publicznej, plaże, pola biwakowe i inne nieruchomości gminne, ustala się, że do zbierania w sposób nieselektywny zbiórki odpadów komunalnych służyć będą kosze o pojemności od 20 l do 70 l,

2. Na przystankach komunikacji publicznej, kosze należy ustawiać pod wiatą, a jeśli jej nie ma, to w sąsiedztwie oznaczenia przystanków.

§ 23. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować odmowę odbioru odpadów.

§ 24. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, a także przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych, pochodzących z działalności gospodarczej oraz odpadów innych niż komunalne.

§ 25. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów.

§ 26. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nieopakowaniowej nie można wrzucać:

1) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem;

2) kalki technicznej;

3) prospektów foliowych i lakierowanych katalogów.

§ 27. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nieopakowaniowego nie wolna wrzucać:

1) ceramiki (porcelana, naczynia typu arcoroc, talerzy, doniczek);

2) luster;

3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałymi resztkami zawartości;

4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojne);

5) szyb samochodowych.

§ 28. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie można wrzucać:

1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii;

2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach;

3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.

§ 29. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie można wrzucać metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą.

§ 30. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki opakowań wielomateriałowych nie można wrzucać opakowań ani materiałów innych niż opakowania wielomateriałowe, np. tetrapak.

§ 31. Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych niż bioodpady i odpady zielone.

§ 32. Właściciele nieruchomości, na której organizowane są imprezy masowe o charakterze publicznym, zobowiązani są do:

1) wyposażenia miejsca, w którym się ono odbywa w odpowiednią liczbę pojemników lub kontenerów na odpady stałe;

2) dostarczenia odpowiedniej liczby toalet i szaletów oraz ich opróżnienie i sprzątnięcie - przypadku imprez plenerowych jeden szalet powinien przypadać na nie więcej niż 500 uczestników imprezy, a przy podawaniu piwa - jeden na nie więcej niż 200 uczestników.

3) oczyszczenia terenu i usunięcia odpadów bezpośrednio po zakończeniu imprezy;

4) oczyszczenia terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba, a zanieczyszczenie terenu spowodowane zostało imprezą lub zgromadzeniem.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 33. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie wywożenie ich przez odbierającego odpady.

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie przed teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

4. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady komunalne odbierane będą przez przedsiębiorcę z zabezpieczonych pomieszczeń lub pojemników zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków.

§ 34. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane będą w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Odpady zebrane w sposób selektywny odbierane będą w zależności od potrzeb przynajmniej raz na kwartał.

3. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą przynajmniej raz w roku (przed sezonem letnim lub przed sezonem zimowym).

4. Meble i odpady wielkogabarytowe mogą być odbierane od mieszkańców w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów będą odbierane na indywidualne zgłoszenie.

6. Odpady biodegradowalne zebrane w sposób selektywny i nie poddane kompostowaniu, odbierane będą przez przedsiębiorcę lub indywidualnie wezwanie i przekazywane do punktu selektywnej zbiórki, przynajmniej raz w roku.

7. W przypadku nieruchomości, na których organizowane ędą imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów oraz nieczystości płynnych, natychmiast po zakończeniu imprezy.

8. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów lub punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

9. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach umieszczonych w przychodniach, lecznicach, aptekach lub punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

10. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach, które będą odbierane odpłatnie, na podstawie odrębnej umowy zawartej przez prowadzącego budowę lub remont z przedsiębiorcą realizującym odbiór odpadów komunalnych.

11. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy przekazywać do specjalistycznych punktów lub do punktu selektywnego zbierania odpadów.

12. Chemikalia, opakowania po środkach ochrony roślin oraz zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 35. W okresie letnim, właściciele nieruchomości, na terenach, na których prowadzona jest działalność wiążąca się z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokoi itp.) zobowiązani są do zwiększenia częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady.

§ 36. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 1.

3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.

4. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

§ 37. Określa się następujące wymagania dotyczące pojazdów specjalistycznych i uniwersalnych do odbioru odpadów komunalnych:

1) pojazdy, o których mowa wyżej, winny codziennie wyjeżdżać z bazy czyste;

2) pojazdy do odbierania odpadów zbieranych selektywnie, powinny być przykryte siatką w taki sposób, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu;

3) pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi określone w odrębnej uchwale Rady Gminy Jaświły o wymaganiach, jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 38. 1. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych przedsiębiorca świadczący usługę transportu nieczystości ciekłych ma obowiązek usunąć natychmiast.

2. Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i w terminach ustalonych w harmonogramie.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 39. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych opakowań.

§ 40. Gospodarka odpadami w gminie Jaświły opiera się na wskazanym w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) regionie gospodarki odpadami. Odpady komunalne zmieszane, odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane tylko i wyłącznie w ramach danego regionu.

§ 41. Odpady komunalne z gminy Jaświły odebrane przez firmy wywozowe powinny być przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) wskazanych w uchwale w sprawie wykonania WPGO.

§ 42. W przypadku wystąpienia awarii RIPOK, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpady te powinny być przekazywane do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania WPGO.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 43. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, obowiązane są trzymać je w obrębie swojej nieruchomości.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne, a także mieszańce tych ras lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu;

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4. Zapisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

5. Właścicieli lub opiekunów zwierząt obowiązuje systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu.

6. Zabronione jest:

1) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym, w sposób umożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz;

2) wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci;

3) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).

7. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

8. Utrzymujący zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

9. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

10. Padlinę zwierząt i ich części, należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do najbliżej położonego grzebowiska zwłok zwierzęcych lub najbliżej położonej spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 44. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały;

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 45. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia gryzoni w obrębie swojej nieruchomości.

2. Deratyzacja na terenie gminy powinna być przeprowadzana w miarę zaistnienia potrzeby.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe