Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/167/13 Rady Gminy Jaświły

z dnia 29 listopada 2013r.

o opłacie targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 i 645) oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 95, poz. 961 i 962, Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378, z 2012r.,poz. 587 i 743) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy Jaświły od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży, w następującej wysokości:

1) z samochodu osobowego, innych samochodów, przyczep, naczep, straganu, stołu - 30,00 zł;

2) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza - 20,00 zł;

3) od innych niż wymienione w pkt. 1 i 2 form sprzedaży - 20,00 zł.

§ 2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 3. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 764,62 zł.

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5. 1. Pobór opłaty targowej powierza się sołtysom wsi.

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 50% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, na rachunek gminy Jaświły.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXII/130/13 Rady Gminy Jaświły z dnia 25 marca 2013 r. o opłacie targowej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r., poz. 1845).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe