Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/160/13 Rady Miasta Kolno

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 n Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z 2013r. poz. 21, 228, 888) Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć do Burmistrza Miasta Kolno w terminie:

1) jednego miesiąca od dnia wejścia w życie uchwały po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w wersji papierowej złożonej do Urzędu Miasta Kolno; 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Deklaracje dostępne będą w siedzibie Urzędu Miasta Kolno i na stronie internetowejwww.umkolno.pl w zakładce "Gospodarka odpadami",

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą naliczenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

2. Format elektroniczny deklaracji, o której mowa w § 2.1 określa się jako format danych RTF z układem informacji i powiązań miedzy nimi wynikającym ze wzoru deklaracji określonego w załączniku do uchwały.

3. Deklaracja składana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, po opatrzeniu w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013r. poz. 262) może być przesłana za pomocą poczty elektronicznej do Urzędu Miasta Kolno lub poprzez profil zaufany ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. poz. 235).

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/116/12 Rady Miasta Kolno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz.U.Woj. Podlaskiego z 2013r., poz. 330)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Śniadach


Załącznik do Uchwały Nr XXX/160/13
Rady Miasta Kolno
z dnia 29 listopada 2013 r.

wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe