Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/161/13 Rady Miasta Kolno

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kolno

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz.645) oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz.U z 2012r. poz. 391, poz. 951, z 2013r. poz. 21) i po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kolno stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXIV/128/13 Rady Miasta Kolno z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kolno ( Dz.U. Woj. Podlaskiego z 2013r., poz. 1388) przepis § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie: "§ 6.1 Ustala się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki na odpady o pojemności 110l,

2) pojemniki na odpady o pojemności 120l ,

3) pojemniki na odpady o pojemności 240l,

4) pojemniki na odpady o pojemności 360l,

5) pojemniki na odpady o pojemności 660l,

6) pojemniki na odpady o pojemności 770l,

7) pojemniki na odpady o pojemności 1100l,

8) pojemniki (KP5, KP7, KP10) o pojemności od 5 do 10m3,

9) pojemniki muszą spełniać następujące wymagania:

a) odpowiadać wymaganiom zawartym z Ustawie z dnia 30sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010r. poz. 935 z późn.zm.)

b) spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2005r. nr 219, poz. 1858)."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Śniadach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe