Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/165/13 Rady Miasta Kolno

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Kolnie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j.) Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego w Kolnie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Śniadach


Załącznik do Uchwały Nr XXX/165/13
Rady Miasta Kolno
z dnia 29 listopada 2013 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU MIEJSKIEGO W KOLNIE

Rozdział 1.
Zakres obowiązywania

§ 1. 1. Wprowadza się "Regulamin Stadionu" zwany dalej regulaminem.

2. Regulamin dotyczy każdej imprezy:

1) organizowanej na Stadionie Miejskim, usytuowanym w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 40, zwany dalej Stadionem, wraz z urządzeniami, infrastrukturą oraz terenami będącymi integralną częścią rozwiązań systemowych i organizacyjnych, w tym komunikacyjnych, Stadionu;

2) także imprezy masowej, o której mowa w przepisach Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, zwaną dalej UoBIM; zwanej dalej imprezą.

3. Wiodącym celem regulacji zawartych w regulaminie jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprez organizowanych na Stadionie, a w szczególności określono w nim:

1) zasady korzystania ze Stadionu i znajdujących się na nim urządzeń oraz zachowania się osób obecnych na imprezie;

2) miejsca nieprzeznaczone dla publiczności;

3) odpowiedzialność osób za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym - w związku z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.

4. Przepisy regulaminu nie stoją w sprzeczności z regulacjami wynikającymi z UoBIM. W przypadku imprez masowych organizowanych na Stadionie - regulamin imprezy masowej opracowywany przez jej organizatora nie może zawierać odmiennych regulacji niż wynikające z UoBIM oraz regulaminu Stadionu.

5. Postanowienia regulaminu są obowiązani respektować wszyscy uczestnicy imprezy, a wejście na obiekt oznacza akceptację zawartych w nim przepisów porządkowych.

§ 2. 1. Stadion jest własnością Miasta Kolno.

2. Właściciel Stadionu ustanowił jego administratorem Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu.

3. Na Stadionie mogą być organizowane imprezy odpowiadające jego infrastrukturze oraz przeznaczeniu, np.: sportowe, artystyczne, rozrywkowe.

4. Organizator imprezy, z chwilą przejęcia Stadionu celem przeprowadzenia imprezy, jest odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów porządkowych wynikających z postanowień regulaminu.

5. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, marketingowa, w tym: transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie w czasie trwania imprez może odbywać się wyłącznie za zgodą organizatora imprezy.

6. Na Stadionie:

1) wejście z trybun na nieckę stadionu w trakcie trwania imprezy i poza nią odbywa się wyłącznie wskazanymi bramkami;

2) przebywanie w niecce stadionu kibiców oraz organizatorów konkursów, a także prowadzenie jakiejkolwiek innej działalności promocyjnej w trakcie trwania imprezy, możliwe jest wyłącznie w wytyczonych strefach;

3) ustawianie jakichkolwiek rekwizytów i urządzeń (dotyczy całego Stadionu); może nastąpić wyłącznie za zgodą organizatora imprezy.

Rozdział 2.
Przepisy ogólne

§ 3. 1. Możliwość swobodnego poruszania się po terenie Stadionu w trakcie odbywającej się imprezy przysługuje wyłącznie organizatorowi imprezy, przedstawicielom jego służby porządkowej i informacyjnej, pracownikom podmiotów obsługujących imprezę lub infrastrukturę techniczną obiektu oraz funkcjonariuszom i pracownikom służb i organów, wskazanych w art. 5 ust 3 UoBIM, w trakcie wykonywanych obowiązków służbowych.

2. Zarządca Stadionu Miejskiego rezerwuje prawo do wejścia na Stadion i korzystania z urządzeń stadionowych w czasie trwania imprezy przez podległych pracowników w celu realizacji zadań w ramach obsługi technicznej oraz sprawowania nadzoru w przedmiocie prawidłowości eksploatacji obiektu przez organizatora imprezy. W tym celu organizator imprezy przekaże niezbędną ilość identyfikatorów uprawniających do poruszania się po terenie Stadionu.

3. W czasie, kiedy na Stadionie nie odbywa się impreza, do wejścia i przebywania na terenie obiektu są uprawnione osoby, o których mowa w ust. 2 oraz funkcjonariusze i pracownicy służb i organów, wskazanych w art. 5 ust 3 UoBIM, w trakcie wykonywanych obowiązków służbowych.

§ 4. Miejsca przeznaczone dla publiczności, w tym: miejsca przeznaczone dla widzów, ciągi komunikacyjne, parkingi pojazdów oraz pozostałe niezbędne elementy infrastruktury określono w szkicu graficznym Stadionu, stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. Miejsca przeznaczone dla publiczności są dostosowane do rodzaju imprezy odbywającej się na Stadionie.

Rozdział 3.
Szczegółowe przepisy dotyczące uczestnika imprezy organizowanej na Stadionie

§ 5. 1. Wskazanie dokumentów uprawniających do wejścia i uczestniczenia w imprezie, weryfikacja uprawnień do wejścia na teren Stadionu oraz możliwość dalszego przebywania osoby pozostaje w obowiązku organizatora imprezy.

2. Na Stadion, w tym w trakcie trwania organizowanej na nim imprezy, może wejść wyłącznie osoba, która ukończyła 13 lat, posiada ważny dokument uprawniający do wejścia oraz:

1) gdy nie ukończyła 13 roku życia - pozostaje pod opieką osoby pełnoletniej

2) nie jest pod działaniem środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie, a aktualny stan jej trzeźwości daje rękojmię poszanowania obowiązującego porządku prawnego - z zastrzeżeniem pkt 3);

3) jest trzeźwa - dotyczy imprezy masowej o podwyższonym ryzyku w rozumieniu UoBIM;

4) podda się rygorom sprawdzenia prowadzonego przez pracowników służby porządkowej lub/i informacyjnej organizatora imprezy, celem uniemożliwienia wniesienia na Stadion:

a) przedmiotów, które ze względu na swoją istotę lub użycie mogą zagrażać bezpieczeństwu osób lub mienia, np.:

- broni, w tym: palnej, białej, pneumatycznej, gazowej i innej. Zakaz dotyczy także osób uprawnionych do posiadania broni, z wyłączeniem funkcjonariuszy Policji oraz innych służb i organów - w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych,

- materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych, np.: fajerwerków, kul świecących, rac oraz innych podobnie działających lub podobnie łatwo palnych przedmiotów,

- noży, maczet, siekier, kijów (w tym drzewców do flag i transparentów), pałek (w tym używanych w grach sportowych), prętów i innych przedmiotów wykonanych z metalu (w tym: rurki, śruby, gwoździe, elementy łożysk itp.), parasoli, butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z twardego materiału, itp.,

- urządzeń: zdolnych wytwarzać pasmo światła laserowego oraz umożliwiających rozpylanie substancji: łzawiących, duszących, żrących, farbujących itp.

b) urządzeń umożliwiających wytwarzanie niewspółmiernego do okoliczności hałasu, szczególnie wszelkich instrumentów, w tym z napędem mechanicznym;

c) elementów odzieży lub przedmiotów, które można wykorzystać do zmiany wyglądu zewnętrznego osoby (w konsekwencji do uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby), a w szczególności: kominiarek, masek lub innych przedmiotów umożliwiających przykrycie twarzy lub jej części;

d) banerów, flag tzw. "sektorówek" o wymiarach większych niż 2,0 x 1,5 m lub odzwierciedlających hasła, emblematy lub znaki o treściach rasistowskich lub ksenofobicznych, także w celu nawoływania do waśni na tle: narodowościowym, religijnym lub społecznym, których przykłady wskazano w załączniku do regulaminu. Tzw. sektorówki mogą być wniesione na stadion wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody organizatora imprezy i eksponowane w miejscach nieprzeznaczonych dla publiczności;

e) środków odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie;

f) napojów alkoholowych wbrew warunkom wynikającym z UoBIM i/lub Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 6. Zabrania się osobom przebywającym na terenie Stadionu, także w trakcie trwającej imprezy:

1) używania przedmiotów, w tym spożywania środków i napojów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 4) z zastrzeżeniem, że zabronione jest:

a) spożywanie napojów alkoholowych wbrew warunkom wskazanym w UoBIM i/lub Ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydawanymi na jej podstawie przepisami porządkowymi;

b) palenie tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;

c) rzucanie wszelkimi przedmiotami;

d) rozniecanie i podsycanie ognia, wzniecanie fajerwerków, środków pirotechnicznych itp.;

2) wstępu na teren lub w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności wchodzenia lub przechodzenia przez: pole gry, budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku, a szczególnie: płoty, mury, ogrodzenia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, wszelkiego rodzaju maszty, dachy oraz inne miejsca, urządzenia i pomieszczenia, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub pracownicy organizatora imprezy;

3) używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia lub eksponowania haseł o treściach: obscenicznych, wulgarnych lub prowokujących uczestników imprezy do działań zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu;

4) głoszenia lub eksponowania symboli i/lub haseł o treściach rasistowskich lub ksenofobicznych, także w celu nawoływania do waśni na tle: narodowościowym, religijnym lub społecznym. Przykłady wskazano w załączniku nr 2 do regulaminu;

5) nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie: wyjść/wejść oraz ciągów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych;

6) niszczenia infrastruktury Stadionu;

7) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;

8) zaśmiecania terenu imprezy;

9) bez pisemnej zgody organizatora: wprowadzania, wnoszenia, wwożenia i posiadania na terenie imprezy - zwierząt.

§ 7. Uczestnik imprezy organizowanej na Stadionie jest obowiązany wykonywać polecenia: pracowników służby porządkowej i/lub informacyjnej organizatora imprezy, w tym spikera zawodów, funkcjonariuszy: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby - przedstawicieli innych służb i inspekcji oraz:

1) poruszać się ciągami komunikacyjnymi właściwymi dla miejsca zgodnie z posiadanym dokumentem uprawniającym do wstępu na teren imprezy (jeżeli takie dokumenty obowiązują na danej imprezie);

2) zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na teren imprezy (jeżeli takie dokumenty obowiązują na danej imprezie oraz z wyłączeniem przerwy w meczu), a na polecenie pracowników służby porządkowej lub/i informacyjnej organizatora (np. poprzez rozgłoszenie komunikatu przez spikera zawodów) wynikające ze względów bezpieczeństwa winien niezwłocznie wykonać polecenie, które może polegać na wezwaniu do:

a) zajęcia innego miejsca niż te wskazane na dokumencie uprawniającym do wejścia,

b) niezwłocznego opuszczenia Stadionu,

c) przestrzegania wskazanej kolejności opuszczania miejsc/sektorów Stadionu z uwagi na bieżące potrzeby w zakresie bezpieczeństwa uczestników imprezy, np. z uwagi na: ochronę p-poż, zagrożenia porządku i bezpieczeństwa publicznego lub zgłoszeń wydarzeń implikujących zagrożenie bezpieczeństwa życia, zdrowia lub mienia;

3) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie;

4) korzystać z urządzeń oraz infrastruktury Stadionu zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 8. Uczestnik imprezy organizowanej na Stadionie ma prawo:

1) przebywać na terenie Stadionu od chwili udostępnienia obiektu przez organizatora do czasu zakończenia imprezy;

2) korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 9. Zarządca Stadionu Miejskiego ma prawo dochodzenia roszczeń za wyrządzone na Stadionie szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku obiektu lub spowodowanie zamieszek albo w nich uczestniczenie.

§ 10. Uczestnik imprezy organizowanej na Stadionie jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić organizatorowi imprezy, np. poprzez poinformowanie Kierownika ds. Bezpieczeństwa Imprezy, wszelkie szkody, które poniósł w miejscu i czasie imprezy.

§ 11. 1. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, w tym postanowienia niniejszego regulaminu podlegają zatrzymaniu i niezwłocznemu przekazaniu Policji celem pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej.

2. Za naruszenie postanowień regulaminu obiektu może zostać nałożony na uczestnika imprezy masowej, meczu piłki nożnej "klubowy zakaz wstępu na imprezy masowe", o którym mowa w art. 14 UoBIM.

§ 12. 1. Regulamin podlega obwieszczeniu wobec uczestników imprez organizowanych na terenie Stadionu w formie umożliwiającej zapoznanie się z zawartymi w nim regulacjami porządkowymi.

2. Regulacje porządkowe wynikające z regulaminu, celem zwiększenia czytelności przekazu, dodatkowo mogą być obwieszczone uczestnikom imprez organizowanych na Stadionie w formie piktogramów. Ich przykłady odzwierciedla załącznik nr 3 do regulaminu, który jest opracowany i rekomendowany do wprowadzenia przez Polski Związek Piłki Nożnej.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Kolnie


Szkic graficzny Stadionu Miejskiego w KolnieZałącznik Nr 2 do Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Kolnie


Załącznik Nr 3 do Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Kolnie

Piktogramy odnoszące się do regulacji porządkowych wynikających z regulaminu, które oznaczają zakaz wnoszenia, posiadania i używania niżej oznaczonych przedmiotów na stadionie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe