Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/195/2013 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia obowiązujących w 2014 r. wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na terenie powiatu sokólskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, poz. 1448 oraz z 2013 r. poz. 700 i poz. 991) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu z drogi na parking strzeżony wyznaczony przez starostę w przypadkach określonych w art. 130a ust.1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości:

1) za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości brutto:

a) rower lub motorower - 111,00 zł,

b) motocykl - 220,00 zł,

c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 483,00 zł,

d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 603,00 zł,

e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 854,00 zł,

f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1259,00 zł,

g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1532,00 zł;

2) za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela za każdą dobę w wysokości brutto:

a) rower lub motorower - 18,00 zł,

b) motocykl - 25,00 zł,

c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 38,00 zł,

d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 50,00 zł,

e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 72,00 zł,

f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 134,00 zł,

g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 198,00 zł.

2. Ustala się koszty, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 50% opłaty określonej w § 1 ust. 1 pkt 1 tej uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu. Do pokrycia tych kosztów obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku gdy odstąpiono od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Łabieniec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe