| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/204/2013 Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 6 grudnia 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228, i poz. 888) oraz 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. 594, poz. 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, iż:

1) odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:

a) niesegregowane odpady komunalne,

b) selektywnie zbierane:

- tworzywa sztuczne,

- papier i tekturę,

- szkło opakowaniowe,

- puszki aluminiowe i metale,

2) właściciele nieruchomości dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów następujące odpady zebrane w sposób selektywny:

a) odpady zielone,

b) odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki i chemikalia, farby, lakiery itp.

c) zużyte baterie i akumulatory,

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

f) odpady budowlane i rozbiórkowe,

g) zużyte opony,

h) styropian,

i) opakowania wielomateriałowe typu tetra pak,

j) odpady komunalne ulegające biodegradacji,

k) folie (rolnicze, ogrodnicze, budowlane).

2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej, nastąpi po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemnika (worka), to znaczy umieszczeniu poza ogrodzeniem nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.

3. Odbieranie odpadów komunalnych z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenach nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej nastąpi po zapewnieniu możliwości swobodnego dojazdu do pojemników.

4. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez niego ilość odpadów komunalnych, umieszczoną w pojemnikach (workach) określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchowola.

§ 3. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej - odbywać się będzie w terminach określonych przez odbierającego odpady, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

2) odbiór odpadów zbieranych selektywnie: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła opakowaniowego od właścicieli nieruchomości wymienionych pkt 1, odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał,

3) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości z obszarów budownictwa wielorodzinnego odbywać się będzie w terminach określonych przez odbierającego odpady, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

4) odbiór odpadów zbieranych selektywnie: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła opakowaniowego od właścicieli nieruchomości wymienionych w § 3 pkt 3, odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

§ 4. Określa się sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany w miejscowości Poświętne,

2) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane będą bezpłatnie rodzaje odpadów komunalnych wymienione w § 2 ust.1 pkt 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »