Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 156/2013 Wojewody Podlaskiego

z dnia 11 grudnia 2013r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przerośl

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz.1399) w zw. z art. 192 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Przerośl w wielomandatowym okręgu wyborczym Nr 10.

§ 2. W okręgu wybiera się jednego radnego.

§ 3. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 16 lutego 2014 r.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wojewoda Podlaski


Maciej Żywno


Załącznik do zarządzenia Nr 156/2013

Wojewody Podlaskiego

z dnia grudnia 2013 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 18 grudnia 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Podlaskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przerośl w okręgu wyborczym Nr 10

do 28 grudnia 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej,

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego
w Suwałkach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego

do 30 grudnia 2013 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu
w Suwałkach kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Przerośli

do 2 stycznia 2014 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego
w Suwałkach Gminnej Komisji Wyborczej
w Przerośli

do 17 stycznia 2014 r.

do godz.24 00

- zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej
w Przerośli list kandydatów na radnego

do 24 stycznia 2014 r.

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej

do 26 stycznia 2014 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 1 lutego 2014 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Przerośli o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do 2 lutego 2014 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą
w Przerośli obwodowej komisji wyborczej,

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy w Przerośli

do 6 lutego 2014 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktów pełnomocnictwa do głosowania

14 lutego 2014 r.

godz. 24 00

- zakończenie kampanii wyborczej

15 lutego 2014 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

16 lutego 2014 r.

8 00 - 22 00

- głosowanie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe