Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 380/XLV/13 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia dyżurów aptek w mieście Łomża w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 94 ust.2 ustawy z dnia 06 września 2001r. - Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271, zmiany Dz. U. z 2008r. Nr 227, poz.1505, Nr 234, poz. 1570, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 111, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696) po konsultacji z Okręgową Izbą Aptekarską w Białymstoku, Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się listę kolejności dyżurowania aptek na terenie miasta Łomży obowiązującą od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku, stanowiącą załącznik 1 do niniejszej uchwały.

2. W przypadku likwidacji lub zamknięcia, po pisemnym poinformowaniu Prezydenta Miasta o tym fakcie, apteka zostaje automatycznie wykreślona z listy dyżurowania a jej miejsce na liście zajmuje kolejna apteka.

§ 2. 1. Ustala się dyżury aptek na terenie miasta Łomża w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku, których grafiki na poszczególne miesiące stanowią odpowiednio załączniki od Nr 2 do Nr 7 niniejszej uchwały.

2. Apteka zobowiązana do pełnienia dyżuru w szczególnie uzasadnionym przypadku niemożności jego pełnienia w wyznaczonym terminie zapewnia zastępstwo we własnym zakresie, niezwłocznie informując pisemnie o tym fakcie Prezydenta Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 380/XLV/13
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 listopada 2013 r.

Lista kolejności dyżurowania aptek na terenie miasta Łomża w 2014 roku

(na podst. wykazu aptek, stan na dzień 15 października 2013r., Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Białymstoku Delegatura w Łomży)

1. Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32

2. Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218-54-92

3. Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

4. Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

5. Apteka, ul. Wojska Polskiego 161 , tel. 86 216-30-24

6. Apteka, ul. Małachowskiego 5 , tel. 86 218-91-81

7. Apteka "Acer", ul. Zawadzka 38, tel. 602-682-412

8. Apteka Cefarm S.A., ul. Dworna 35 , tel. 86 216-32-44

9. Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

10. "Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

11. "Apteka Medica", ul. Polowa 53 , tel. 86 215-16-95

12. Apteka "D.R.Natusiewicz", ul. Księcia Janusza I-go 1 , tel. 86 218-38-28

13. Apteka "Primo Vere", ul. Sikorskiego 126 D , tel. 86 216-56-11

14. Apteka "Medicines" , ul. Kazańska 10/7, tel. 86 218-17-57

15. Apteka "Acer", Al. Piłsudskiego 14 a, tel. 86 212-54-13

16. "Apteka Prywatna E.Rabbouz" , ul. Kard. Wyszyńskiego 2 /15-16 , tel. 86 218-28-31

17. "Apteka Eskulap Marta Pruszko" , Al. Piłsudskiego 82 , tel. 86 215-27-41

18. "Apteka ABC" , ul. Małachowskiego 6/50 , tel. 86 472-20-00

19. Apteka "Dr.Max", Al. Piłsudskiego 33 , tel. 86 218-51-47

20. Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

21. Apteka "Acer", ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41 , tel. 86 216-24-79

22. Apteka "Nova" , ul. Długa 1, tel. 86 216-55-88

23. Apteka "Nasza Apteka", ul. Sybiraków 10 B, tel. 86 218-15-70

24. Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41

25. "Apteka ABC", Al. Legionów 7B , tel. 86 216-41-83

26. Apteka "Farmacja", Al. Legionów 40 , tel. 86 218-44-26

27. "Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

28. Apteka "Epidauros", ul. Księżnej Anny 29 lok. 1 , tel. 787-60-20-20

29. "Apteka Nova", ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223-10-57

30. "Tania Apteka Nowa Farmacja na Dwornej", ul. Dworna 8 , tel. 86 216-56 -94

31. "Apteka Medica", ul. Moniuszki 14, tel. 86 218-37-46


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 380/XLV/13
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 listopada 2013 r.

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - STYCZEŃ 2014 r.

01 stycznia

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

02 stycznia

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219- 80-32(zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

03 stycznia

"Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223-10-57(zastępstwo za Aptekę "Nova" , ul. Długa 1)

04 stycznia

Apteka "Nasza Apteka", ul. Sybiraków 10 B, tel. 86 218-15-70

05 stycznia

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41

06 stycznia

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41(zastępstwo za "Aptekę ABC" , Al. Legionów 7B)

07 stycznia

Apteka "Farmacja" , Al. Legionów 40 , tel. 86 218-44-26

08 stycznia

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

09 stycznia

Apteka "Epidauros", ul. Księżnej Anny 29 lok. 1 , tel. 787-60-20-20

10 stycznia

"Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223-10-57

11 stycznia

"Tania Apteka Nowa Farmacja na Dwornej" , ul. Dworna 8 , tel. 86 216-56-94

12 stycznia

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12, tel. 86 216-25-44(zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Moniuszki 14)

13 stycznia

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32

14 stycznia

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218-54-92

15 stycznia

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

16 stycznia

Apteka, Al. Piłsudskiego 10 , tel. 86 218-17-79

17 stycznia

Apteka, ul. Wojska Polskiego 161 , tel. 86 216-30-24

18 stycznia

Apteka, ul. Małachowskiego 5 , tel. 86 218-91-81

19 stycznia

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32(zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Zawadzka 38)

20 stycznia

Apteka Cefarm Białystok S.A., ul. Dworna 35 , tel. 86 216-32-44

21 stycznia

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

22 stycznia

"Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

23 stycznia

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44(zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Polowa 53)

24 stycznia

Apteka "Primo Vere", ul. Sikorskiego 126 D , tel. 86 216-56-11

25 stycznia

Apteka "Medicines" , ul. Kazańska 10/7, tel. 86 218-17-57

26 stycznia

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32(zastępstwo za Aptekę "Acer", Al. Piłsudskiego 14 a)

27 stycznia

"Apteka Prywatna E.Rabbouz" , ul. Kard. Wyszyńskiego 2 /15-16 , tel. 86 218-28-31

28 stycznia

"Apteka Eskulap Marta Pruszko" , Al. Piłsudskiego 82 , tel. 86 215-27-41

29 stycznia

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41(zastępstwo za "Aptekę ABC", ul. Małachowskiego 6/50)

30 stycznia

Apteka "Dr.Max", Al. Piłsudskiego 33, tel. 86 218-51-47

31 stycznia

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia nastepnego.

W soboty, niedziele i świeta dyżury aptek rozpoczynają się od godz. 16.00 .


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 380/XLV/13
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 listopada 2013 r.

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - LUTY 2014 r.

01 lutego

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32(zastępstwo za Aptekę "Acer",ul. Kard.Wyszyńskiego 6/41)

02 lutego

"Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223-10-57(zastępstwo za Aptekę "Nova" , ul. Długa 1)

03 lutego

Apteka "Nasza Apteka", ul. Sybiraków 10 B, tel. 86 218-15-70

04 lutego

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41

05 lutego

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41(zastępstwo za "Aptekę ABC" , Al. Legionów 7B)

06 lutego

Apteka "Farmacja" , Al. Legionów 40 , tel. 86 218-44-26

07 lutego

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

08 lutego

Apteka "Epidauros", ul. Księżnej Anny 29 lok. 1 , tel. 787-60-20-20

09 lutego

"Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223-10-57

10 lutego

"Tania Apteka Nowa Farmacja na Dwornej" , ul. Dworna 8 , tel. 86 216-56-94

11 lutego

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12, tel. 86 216-25-44(zastępstwo za "Aptekę Medica",ul. Moniuszki 14)

12 lutego

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32

13 lutego

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218-54-92

14 lutego

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

15 lutego

Apteka, Al. Piłsudskiego 10 , tel. 86 218-17-79

16 lutego

Apteka, ul. Wojska Polskiego 161 , tel. 86 216-30-24

17 lutego

Apteka, ul. Małachowskiego 5 , tel. 86 218-91-81

18 lutego

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32(zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Zawadzka 38)

19 lutego

Apteka Cefarm Białystok S.A., ul. Dworna 35 , tel. 86 216-32-44

20 lutego

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

21 lutego

"Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

22 lutego

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44(zastępstwo za "Aptekę Medica",ul. Polowa 53 )

23 lutego

Apteka "Primo Vere", ul. Sikorskiego 126 D , tel. 86 216-56-11

24 lutego

Apteka "Medicines" , ul. Kazańska 10/7, tel. 86 218-17-57

25 lutego

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32(zastępstwo za Aptekę "Acer", Al. Piłsudskiego 14 a)

26 lutego

"Apteka Prywatna E.Rabbouz" , ul. Kard. Wyszyńskiego 2 /15-16 , tel. 86 218-28-31

27 lutego

"Apteka Eskulap Marta Pruszko" , Al. Piłsudskiego 82 , tel. 86 215-27-41

28 lutego

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41(zastępstwo za "Aptekę ABC", ul. Małachowskiego 6/50)

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia nastepnego.

W soboty, niedziele i świeta dyżury aptek rozpoczynają się od godz. 16.00 .


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 380/XLV/13
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 listopada 2013 r.

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - MARZEC 2014 r.

01 marca

Apteka "Dr.Max", Al. Piłsudskiego 33, tel. 86 218-51-47

02 marca

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

03 marca

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32(zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Kard.Wyszyńskiego 6/41)

04 marca

"Apteka Nova", ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223-10-57(zastępstwo za Aptekę "Nova" , ul. Długa 1)

05 marca

Apteka "Nasza Apteka", ul. Sybiraków 10 B, tel. 86 218-15-70

06 marca

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41

07 marca

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41(zastępstwo za "Aptekę ABC" , Al. Legionów 7B)

08 marca

Apteka "Farmacja" , Al. Legionów 40 , tel. 86 218-44-26

09 marca

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

10 marca

Apteka "Epidauros", ul. Księżnej Anny 29 lok. 1 , tel. 787-60-20-20

11 marca

"Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223-10-57

12 marca

"Tania Apteka Nowa Farmacja na Dwornej" , ul. Dworna 8 , tel. 86 216-56-94

13 marca

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12, tel. 86 216-25-44(zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Moniuszki 14)

14 marca

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32

15 marca

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218-54-92

16 marca

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

17 marca

Apteka, Al. Piłsudskiego 10 , tel. 86 218-17-79

18 marca

Apteka, ul. Wojska Polskiego 161 , tel. 86 216-30-24

19 marca

Apteka, ul. Małachowskiego 5 , tel. 86 218-91-81

20 marca

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32(zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Zawadzka 38)

21 marca

Apteka Cefarm Białystok S.A., ul. Dworna 35 , tel. 86 216-32-44

22 marca

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

23 marca

"Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

24 marca

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44(zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Polowa 53 )

25 marca

Apteka "Primo Vere", ul. Sikorskiego 126 D , tel. 86 216-56-11

26 marca

Apteka "Medicines" , ul. Kazańska 10/7, tel. 86 218-17-57

27 marca

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219 - 80 - 32(zastępstwo za Aptekę "Acer", Al. Piłsudskiego 14 a)

28 marca

"Apteka Prywatna E.Rabbouz" , ul. Kard. Wyszyńskiego 2 /15-16 , tel. 86 218-28-31

29 marca

"Apteka Eskulap Marta Pruszko" , Al. Piłsudskiego 82 , tel. 86 215-27-41

30 marca

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41(zastępstwo za "Aptekę ABC", ul. Małachowskiego 6/50)

31 marca

Apteka "Dr.Max", Al. Piłsudskiego 33, tel. 86 218-51-47

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia nastepnego.

W soboty, niedziele i świeta dyżury aptek rozpoczynają się od godz. 16.00 .


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 380/XLV/13
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 listopada 2013 r.

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - KWIECIEŃ 2014 r.

01 kwietnia

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

02 kwietnia

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32(zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

03 kwietnia

"Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223-10-57(zastępstwo za Aptekę "Nova" , ul. Długa 1)

04 kwietnia

Apteka "Nasza Apteka", ul. Sybiraków 10 B, tel. 86 218-15-70

05 kwietnia

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41

06 kwietnia

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41(zastępstwo za "Aptekę ABC" , Al. Legionów 7B)

07 kwietnia

Apteka "Farmacja" , Al. Legionów 40 , tel. 86 218-44-26

08 kwietnia

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

09 kwietnia

Apteka "Epidauros", ul. Księżnej Anny 29 lok. 1 , tel. 787-60-20-20

10 kwietnia

"Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223-10-57

11 kwietnia

"Tania Apteka Nowa Farmacja na Dwornej" , ul. Dworna 8 , tel. 86 216-56-94

12 kwietnia

"Apteka w Rynku",ul. Rządowa 12,tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Moniuszki 14)

13 kwietnia

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32

14 kwietnia

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218-54-92

15 kwietnia

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

16 kwietnia

Apteka, Al. Piłsudskiego 10 , tel. 86 218-17-79

17 kwietnia

Apteka, ul. Wojska Polskiego 161 , tel. 86 216-30-24

18 kwietnia

Apteka, ul. Małachowskiego 5 , tel. 86 218-91-81

19 kwietnia

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32(zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Zawadzka 38)

20 kwietnia

Apteka Cefarm Białystok S.A., ul. Dworna 35 , tel. 86 216-32-44

21 kwietnia

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

22 kwietnia

"Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

23 kwietnia

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44(zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Polowa 53 )

24 kwietnia

Apteka "Primo Vere", ul. Sikorskiego 126 D , tel. 86 216-56-11

25 kwietnia

Apteka "Medicines" , ul. Kazańska 10/7, tel. 86 218-17-57

26 kwietnia

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32(zastępstwo za Aptekę "Acer", Al. Piłsudskiego 14 a)

27 kwietnia

"Apteka Prywatna E.Rabbouz" , ul. Kard. Wyszyńskiego 2 /15-16 , tel. 86 218-28-31

28 kwietnia

"Apteka Eskulap Marta Pruszko" , Al. Piłsudskiego 82 , tel. 86 215-27-41

29 kwietnia

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41(zastępstwo za "Aptekę ABC", ul. Małachowskiego 6/50)

30 kwietnia

Apteka "Dr.Max", Al. Piłsudskiego 33, tel. 86 218-51-47

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia nastepnego.

W soboty, niedziele i świeta dyżury aptek rozpoczynają się od godz. 16.00 .


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 380/XLV/13
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 listopada 2013 r.

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - MAJ 2014 r.

01 maja

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

02 maja

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32(zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

03 maja

"Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223-10-57(zastępstwo za Aptekę "Nova" , ul. Długa 1)

04 maja

Apteka "Nasza Apteka", ul. Sybiraków 10 B, tel. 86 218-15-70

05 maja

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41

06 maja

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41(zastępstwo za "Aptekę ABC" , Al. Legionów 7B)

07 maja

Apteka "Farmacja" , Al. Legionów 40 , tel. 86 218-44-26

08 maja

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

09 maja

Apteka "Epidauros", ul. Księżnej Anny 29 lok. 1 , tel. 787-60-20-20

10 maja

"Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223-10-57

11 maja

"Tania Apteka Nowa Farmacja na Dwornej" , ul. Dworna 8 , tel. 86 216-56-94

12 maja

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12, tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Moniuszki 14)

13 maja

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32

14 maja

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218-54-92

15 maja

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

16 maja

Apteka, Al. Piłsudskiego 10 , tel. 86 218-17-79

17 maja

Apteka, ul. Wojska Polskiego 161 , tel. 86 216-30-24

18 maja

Apteka, ul. Małachowskiego 5 , tel. 86 218-91-81

19 maja

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32(zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Zawadzka 38)

20 maja

Apteka Cefarm Białystok S.A., ul. Dworna 35 , tel. 86 216-32-44

21 maja

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

22 maja

"Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

23 maja

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44(zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Polowa 53 )

24 maja

Apteka "Primo Vere", ul. Sikorskiego 126 D , tel. 86 216-56-11

25 maja

Apteka "Medicines" , ul. Kazańska 10/7, tel. 86 218-17-57

26 maja

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32(zastępstwo za Aptekę "Acer", Al. Piłsudskiego 14 a)

27 maja

"Apteka Prywatna E.Rabbouz" , ul. Kard. Wyszyńskiego 2 /15-16 , tel. 86 218-28-31

28 maja

"Apteka Eskulap Marta Pruszko" , Al. Piłsudskiego 82 , tel. 86 215-27-41

29 maja

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41(zastępstwo za "Aptekę ABC", ul. Małachowskiego 6/50)

30 maja

Apteka "Dr.Max", Al. Piłsudskiego 33, tel. 86 218-51-47

31 maja

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia nastepnego.

W soboty, niedziele i świeta dyżury aptek rozpoczynają się od godz. 16.00 .


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 380/XLV/13
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 listopada 2013 r.

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - CZERWIEC 2014 r.

01 czerwca

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32(zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

02 czerwca

"Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223-10-57(zastępstwo za Aptekę "Nova" , ul. Długa 1)

03 czerwca

Apteka "Nasza Apteka", ul. Sybiraków 10 B, tel. 86 218-15-70

04 czerwca

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41

05 czerwca

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41(zastępstwo za "Aptekę ABC" , Al. Legionów 7B)

06 czerwca

Apteka "Farmacja" , Al. Legionów 40 , tel. 86 218-44-26

07 czerwca

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

08 czerwca

Apteka "Epidauros", ul. Księżnej Anny 29 lok. 1 , tel. 787-60-20-20

09 czerwca

"Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223-10-57

10 czerwca

"Tania Apteka Nowa Farmacja na Dwornej" , ul. Dworna 8 , tel. 86 216-56-94

11 czerwca

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12, tel. 86 216-25-44(zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Moniuszki 14)

12 czerwca

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32

13 czerwca

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218-54-92

14 czerwca

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

15 czerwca

Apteka, Al. Piłsudskiego 10 , tel. 86 218-17-79

16 czerwca

Apteka, ul. Wojska Polskiego 161 , tel. 86 216-30-24

17 czerwca

Apteka, ul. Małachowskiego 5 , tel. 86 218-91-81

18 czerwca

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32(zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Zawadzka 38)

19 czerwca

Apteka Cefarm Białystok S.A., ul. Dworna 35 , tel. 86 216-32-44

20 czerwca

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

21 czerwca

"Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

22 czerwca

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44(zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Polowa 53 )

23 czerwca

Apteka "Primo Vere", ul. Sikorskiego 126 D , tel. 86 216-56-11

24 czerwca

Apteka "Medicines" , ul. Kazańska 10/7, tel. 86 218-17-57

25 czerwca

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219 - 80 - 32(zastępstwo za Aptekę "Acer",-Al. Piłsudskiego 14 a)

26 czerwca

"Apteka Prywatna E.Rabbouz" , ul. Kard. Wyszyńskiego 2 /15-16 , tel. 86 218-28-31

27 czerwca

"Apteka Eskulap Marta Pruszko" , Al. Piłsudskiego 82 , tel. 86 215-27-41

28 czerwca

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 216-41-41(zastępstwo za "Aptekę ABC", ul. Małachowskiego 6/50)

29 czerwca

Apteka "Dr.Max", Al. Piłsudskiego 33, tel. 86 218-51-47

30 czerwca

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia nastepnego.

W soboty, niedziele i świeta dyżury aptek rozpoczynają się od godz. 16.00 .

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe