Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 385/XLV/13 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia obowiązujących w 2014 roku stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2013 r. poz. 704) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się obowiązujące w 2014 roku stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na koszt właściciela, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, w wysokości:

1) rower lub motorower:

a) za usunięcie - 111 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania - 18 zł;

2) motocykl:

a) za usunięcie - 220 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania - 25

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

a) za usunięcie - 483 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania - 38 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

a) za usunięcie - 603 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania - 50 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

a) za usunięcie - 854 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania - 72 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

a) za usunięcie - 1259 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania - 134 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

a) za usunięcie - 1532 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania - 198 zł.

§ 2. Ustala się następujące wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia, do których pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu:

1) rower lub motorower - 56 zł,

2) motocykl - 110 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 242 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 302 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 427 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 630 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 766 zł.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 252/XXX/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2013 roku stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe