Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/132/2013 Rady Gminy Rudka

z dnia 3 grudnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy części ulicy Wolności w miejscowości Rudka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/156/02 Rady Gminy Rudka z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Wolności w miejscowości Rudka wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasową treść § 1 oznacza się jako ustęp 1;

2) w § 1 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

Nazwa ulicy, o której mowa w ust. 1, może być używana w pełnym brzmieniu lub w brzmieniu skróconym - "Ks. Badowskiego".".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Bogdan Kresso

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe