Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/177/2013 Rady Gminy Sokoły

z dnia 3 grudnia 2013r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Określa się zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Sokoły oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

2. Niniejsze zasady mają zastosowanie do lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych, w tym do nieruchomości rolnych.

3. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Sokoły mogą być przedmiotem obrotu, a w szczególności: sprzedaży, zamiany, darowizny, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi.

4. Gospodarowanie nieruchomościami odbywa się w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokoły.

5. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt Gminy zgodnie z przepisami obowiązujących ustaw i zapisami niniejszej uchwały.

Rozdział 2.
Zasady nabywania nieruchomości

§ 2. 1. Nieruchomości nabywa się w celu tworzenia gminnego zasobu nieruchomości dla zapewnienia rozwoju Gminy Sokoły i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, na cele publiczne oraz w celu realizacji zadań własnych i zleconych.

2. Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości na cele inne niż określone w ust. 1 może nastąpić także w drodze spadku, zapisu albo darowizny.

3. Nabycie nieruchomości o cenie transakcji przekraczającej równowartość 100.000,00 zł wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy Sokoły.

§ 3. Koszty związane z nabywaniem nieruchomości nie mogą przekroczyć kwoty określonej na ten cel w budżecie.

Rozdział 3.
Zasady zbywania nieruchomości

§ 4. 1. Zbycie nieruchomości może nastąpić w drodze:

1) sprzedaży,

2) oddania w użytkowanie wieczyste,

3) zamiany,

4) darowizny.

2. Zbycie nieruchomości może nastąpić w całości lub w części.

§ 5. Do sprzedaży przeznacza się nieruchomości znajdujące się w gminnym zasobie nieruchomości:

1) zbędne dla rozwoju, prawidłowego funkcjonowania i wykonywania zadań własnych lub zleconych Gminy Sokoły,

2) w celu lepszego wykorzystania gospodarczego i osiągnięcia wyższych efektów ekonomicznych przez inne podmioty,

3) na cele mieszkaniowe.

§ 6. 1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych osobom fizycznym, które są najemcami lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych oraz budynkach jednorodzinnych, których najem został zawarty na czas nieoznaczony.

Rozdział 4.
Zasady wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości

§ 7. Nieruchomości znajdujące się w gminnym zasobie nieruchomości wynajmuje i wydzierżawia Wójt Gminy Sokoły.

Rozdział 5.
Zasady obciążania nieruchomości

§ 8. 1. Nieruchomości mogą być obciążane prawami rzeczowymi ograniczonymi.

2. Nieruchomości mogą być obciążane hipoteką do wysokości zobowiązań finansowych wynikających z uchwał Rady Gminy Sokoły, a także z zawartych umów nabycia nieruchomości.

3. Obciążenie nieruchomości hipoteką lub wniesienie nieruchomości, jako aportu do spółki, wymaga każdorazowo zgody Rady Gminy Sokoły.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 9. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły.

2. Sprawy wszczęte lecz nie zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały prowadzi się na podstawie dotychczasowych przepisów.

3. Nabycie, zbycie, dzierżawa i najem oraz obciążanie nieruchomości w przypadkach określonych w niniejszej uchwale może nastąpić po zasięgnięciu opinii Rady Gminy.

§ 10. Traci moc uchwala Nr XXVI/120/2000 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe