| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/169/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 4 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego

Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r. Nr 595 ) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Powiatu Łomżyńskiego stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Tracą moc uchwały:

1) Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego;

2) Nr XVIII/90/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2000 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łomżyńskiego;

3) Nr XXXII/183/06 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 01 lutego 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatu Łomżyńskiego;

4) Nr XXXVI/211/06 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łomżyńskiego;

5) Nr XXXII/164/2010 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 04 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łomżyńskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jarosław Kulesza


Załącznik do Uchwały Nr XXX/169/2013
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 4 grudnia 2013 r.

STATUT POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO.

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. Powiat Łomżyński, zwany dalej " powiatem", stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące:

1) gminy i miasta: Jedwabne, Nowogród.

2) gminy: Łomża, Miastkowo, Piątnica, Śniadowo, Wizna, Zbójna, Przytuły.

§ 2. Siedzibą władz powiatu jest miasto Łomża.

§ 3. Powiat posiada herb i flagę ustanowione przez radę powiatu, które podlegają ochronie prawnej.

§ 4. 1. Powiat ma osobowość prawną.

2. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym

i na własną odpowiedzialność.

§ 5. 1. Do zakresu działania powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponad gminnym.

2. Do zakresu działania powiatu, o którym mowa w ust. 1 należy również wykonywanie zadań powiatowych służb, inspekcji i straży.

3. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu.

§ 6. 1. W celu wykonania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

2. Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza

zadania o charakterze użyteczności publicznej.

3. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 następuje

w drodze uchwały rady powiatu.

Rozdział 2.

Organy powiatu

§ 7. Organami powiatu są:

1) rada powiatu,

2) zarząd powiatu.

§ 8. 1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.

2. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.

3. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.112 z późn. zm.).

4. W skład rady powiatu wchodzi 17 radnych.

5. Mandatu radnego powiatu nie można łączyć z:

1) mandatem posła lub senatora,

2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,

3) członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.

6. Radny powiatu nie może:

1) świadczyć pracy w Starostwie Powiatowym w Łomży na podstawie stosunku pracy za wyjątkiem radnych wybranych do zarządu, z którymi został nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru,

2) pełnić funkcji kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy.

3) wykonywać pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej powierzonej

przez zarząd lub starostę powiatu, w którym radny uzyskał mandat.

§ 9. Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:

1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,

2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,

3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty skarbnika powiatu,

4) uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego;

5) stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym działalności finansowej,

6) uchwalanie budżetu powiatu,

7) rozpatrywanie sprawozdań z budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,

8) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

a) zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub

wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile przepisy ustaw nie stanowią inaczej,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych

przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd

w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej

granicę ustaloną corocznie przez radę,

f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich

rozwiązywania lub występowania z nich,

g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz

określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów

i akcji,

h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością

wydzielenia majątku,

i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich

w majątek,

10) określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz

w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych,

12) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych

państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,

13) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,

14) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji

lokalnego rynku pracy,

15) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

16) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia

przeciwpowodziowego powiatu,

17) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,

18) podejmowanie uchwał w sprawach nadawania Honorowego Obywatelstwa Powiatu

Łomżyńskiego,

19) podejmowanie innych uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do

kompetencji rady powiatu,

§ 10. 1. Uchwały rady powiatu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co

najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy

ustawowe stanowią inaczej.

2. Uchwała rady powiatu w sprawie nie udzielenia zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu, chyba że po zakończeniu roku budżetowego zarząd powiatu został odwołany z innej przyczyny.

3. Uchwałę w sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu.

4. Rada powiatu rozpatruje sprawę odwołania zarządu z przyczyny, o której jest mowa w ust.2 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nie udzielenia zarządowi absolutorium. Po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej oraz z uchwałą regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały rady powiatu o nie udzieleniu zarządowi absolutorium Rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej3/5głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

5. Rada może odwołać starostę z innej przyczyny niż nie udzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej1/4ustawowego składu rady.

6. Wniosek, o którym mowa w ust.5 wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.

7. Odwołanie starosty następuje większością co najmniej3/5głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Głosowanie w sprawie odwołania rada powiatu przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku . Jeżeli wniosek o odwołanie starosty nie uzyskał wymaganej większości głosów , kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.

8. Odwołanie starosty albo złożenie przez niego rezygnacji jest odpowiednio równoznaczne z odwołaniem całego zarządu powiatu albo złożeniem rezygnacji przez cały zarząd powiatu.

9. Rada powiatu może, na uzasadniony wniosek starosty, odwołać poszczególnych członków zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

10. W przypadku złożenia rezygnacji przez starostę jej przyjęcie następuje zwykłą większością głosów .

11. W przypadku rezygnacji starosty rada powiatu na najbliższej sesji podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego zarządu .

12. Nie podjęcie uchwały, o której jest mowa w ust.10 jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja rady powiatu, o której mowa w ust.10.

13. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego zarządu rada powiatu dokonuje wyboru nowego zarządu w ciągu 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji

14. W przypadku odwołania członka zarządu nie będącego jego przewodniczącym, rada powiatu dokonuje wyboru nowego członka zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania.

15. Odwołany zarząd powiatu lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru nowego zarządu lub poszczególnych jego członków. Rada powiatu może zwolnić członka zarządu z tego obowiązku.

16. W przypadku złożenia rezygnacji przez cały zarząd pełni on dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru nowego zarządu.

17. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w zarządzie przez członka nie będącego jego przewodniczącym, rada powiatu podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka zarządu zwykłą większością głosów nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

18. Nie podjęcie przez radę powiatu uchwały w ciągu 1 miesiąca jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała .

19. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka zarządu nie będącego jego

przewodniczącym, starosta obowiązany jest, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia

przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu, o którym mowa w ust. 17, przedstawić radzie

powiatu nową kandydaturę na członka zarządu.

§ 11. 1. Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym .

2. Radny wchodzący w skład zarządu powiatu nie może pełnić funkcji, o których mowa w ust. 1.

3. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem .

4. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady powiatu następuje na wniosek co najmniej 1 ustawowego składu rady, w trybie określonym w ust.1.

5. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

6. Nie podjęcie uchwały, o której mowa w ust.5 w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

§ 12. 1. Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady powiatu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

2. Rada powiatu może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju.

4. Jeżeli wybory były wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwołania rady powiatu, pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego.

5. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

6. Na wniosek zarządu lub co najmniej1/4ustawowego składu rady powiatu przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji winien spełniać wymogi określone w ust.1.

7. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust.7 stosuje się postanowienia wynikające z ust.2 , z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

8. Na wniosek starosty przewodniczący rady powiatu jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady powiatu projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest zarząd powiatu, a projekt wpłynął do rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.

§ 13. 1. Rada powiatu działa zgodnie z uchwalonym planem pracy.

2. W razie potrzeby rada powiatu może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.

§ 14. 1. Przewodniczący rady powiatu przygotowuje i zwołuje sesje rady.

2. O sesji zawiadamia się wszystkich radnych co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienie powinno zawierać:

1) miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji,

2) projekt porządku obrad,

3. Materiały na sesję, w szczególności projekty uchwał, doręcza się na 7 dni przed rozpoczęciem sesji, z tym że materiały na sesje, których przedmiotem jest uchwalenie budżetu powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, doręcza się radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem sesji.

4. Uregulowania wynikające z ust.1-3 tego paragrafu nie dotyczą sesji zwoływanych w trybie § 12 ust.7.

§ 15. 1. Rada powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie

sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz

w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.

2. Rada powiatu w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach

związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.

§ 16. 1. Przed każdą sesją przewodniczący rady powiatu, po zasięgnięciu opinii starosty, ustala

listę gości zaproszonych na sesję.

2. W sesjach rady powiatu uczestniczą, z głosem doradczym, sekretarz i skarbnik powiatu.

3. Do udziału w sesjach rady powiatu mogą zostać zobowiązani kierownicy powiatowych

służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

§ 17. 1. Działalność organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie

z ustaw.

2. Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do

uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także

dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym

protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu.

3. Dokumenty dotyczące wykonywania zadań publicznych przez radę powiatu, zarząd

powiatu i komisje rady powiatu, w tym protokoły posiedzeń, są dostępne dla obywateli do

wglądu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Łomży w Wydziale Organizacyjnym

i Kadr.

4. Obywatele mają prawo na miejscu przeglądania dokumentów wymienionych w ust.3

w obecności pracownika Starostwa Powiatowego, a także robienia z nich notatek i odpisów

z wyłączeniem dokumentów o charakterze imiennym (osobistym).

5. Dokumenty będą udostępniane na wniosek ustny zainteresowanego po odnotowaniu jego

personaliów i miejsca zameldowania - jeżeli prośba jest oczywista (wgląd do protokołu),

natomiast jeśli żądanie dotyczy innych informacji, zainteresowany powinien sformułować

wniosek na piśmie.

6. Odmowa udostępnienia dokumentacji musi być związana ze wskazaniem konkretnego

przepisu prawa, który tego zabrania .

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji rady powiatu powinno zostać

podane do publicznej wiadomości poprzez przekazanie informacji do gmin i miast na

obszarze obejmującym powiat łomżyński z prośbą umieszczenia na tablicy ogłoszeń, oraz

zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym .

8. Zawiadomienie o terminie, miejscu i temacie posiedzeń komisji rady powiatu powinno

zostać podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy

ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

9. Media zawiadamia się poprzez przekazanie stosownej informacji.

§ 18. 1. Porządek obrad sesji rady powiatu powinien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym

posiedzeniu . Na wniosek przewodniczącego rady lub radnego, rada powiatu może

postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym

posiedzeniu tej samej sesji poprzez głosowanie jawne zwykłą większością głosów.

2. O przerwaniu obrad zgodnie z ust.1, rada powiatu może postanowić w szczególności

ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego

rozszerzenia, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane

przeszkody uniemożliwiające radzie powiatu podejmowanie uchwał.

3. W protokole z obrad rady odnotowuje się przerwanie obrad, imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem.

§ 19. 1. Rada powiatu rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

2. W przypadku gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy

ustawowego składu rady, przewodniczący rady nie przerywa obrad, niemożliwe jest jednak

wówczas podejmowanie uchwał.

3. Przewodniczący rady powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.

4. Otwarcie sesji rady powiatu następuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodniczącego rady

formuły: "Otwieram obrady sesji rady powiatu".

5. Po otwarciu sesji przewodniczący rady:

1) stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad,

2) przedstawia projekt porządku obrad. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę projektu porządku obrad może wystąpić radny, komisja, klub radnych lub zarząd powiatu,

3) poddaje pod głosowanie porządek obrad oraz wnioski, o których mowa w pkt. 2.

6. Rada może uchwalić w trakcie obrad uzupełnienie lub zmianę ustalonego porządku obrad,

na wniosek przewodniczącego rady, komisji, zarządu lub radnego.

7. Porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególności:

1) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,

2) sprawozdanie starosty z prac zarządu między sesjami, w tym z realizacji uchwał rady

powiatu,

3) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał,

4) interpelacje i zapytania radnych,

5) wolne wnioski.

§ 20. 1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje się odpowiednio do zarządu powiatu albo komisji rady, za pośrednictwem przewodniczącego rady.

2. Interpelację składa się w sprawach zasadniczych dla powiatu.

3. Radni mogą składać interpelacje na sesji lub w okresie między sesjami.

4. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

§ 21. 1. Zapytania składa się w sprawach dotyczących bieżących problemów powiatu, a w szczególności w celu uzyskania informacji o określonym stanie faktycznym.

2. Do odpowiedzi na zapytania radnych stosuje się przepisy § 20 ust.3 i 4.

§ 22. 1. Przewodniczący rady powiatu prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2. Radny nie może zabrać głosu bez zezwolenia przewodniczącego rady.

3. Przewodniczący rady może zabierać głos w każdej chwili obrad.

4. Przewodniczący rady może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesję rady.

§ 23. 1. Przewodniczący rady powiatu czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień radnych i innych osób uczestniczących w sesji.

2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego zakłóca porządek obrad lub powagę sesji, przewodniczący rady, po zwróceniu uwagi, może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.

3. Przepis ust.2 stosuje się odpowiednio do osób uczestniczących w sesji rady.

4. Przewodniczący rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, może nakazać opuszczenie sali obrad rady osobom będącym publicznością, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.

§ 24. 1. Przewodniczący rady powiatu udziela głosu w kolejności zgłoszeń.

2. Przewodniczący rady powiatu udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególności dotyczących:

1) sprawdzenia quorum,

2) zmiany lub uzupełnienia porządku obrad,

3) ograniczenia czasu wystąpień mówców,

4) zakończenia wystąpień,

5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

6) zarządzenia przerwy,

7) odesłania projektu uchwały do komisji,

8) przeliczenia głosów,

9) przestrzegania regulaminu obrad.

§ 25. 1. Przewodniczący rady zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby, przewodniczący może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub zarządowi powiatu, zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący rady rozpoczyna procedurę głosowania. Przed zarządzeniem głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 26. 1. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały może wystąpić:

1) co najmniej 7 radnych,

2) przewodniczący rady,

3) klub radnych,

4) komisja rady,

5) zarząd powiatu.

2. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje rady.

3. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w ust.1 pkt. 1-4 wymagają zaopiniowania przez zarząd powiatu.

4. Przewodniczący rady przekazuje projekty uchwał właściwym komisjom

i zarządowi powiatu.

§ 27. 1. Projekt uchwały powinien zawierać:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną ,

3) przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały,

4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

5) określenie terminu wejścia w życie uchwały.

2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały , oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia.

§ 28. 1. Uchwały powiatu podpisuje przewodniczący rady.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego rady powiatu, uchwały podpisuje wiceprzewodniczący rady prowadzący sesję.

§ 29. 1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta.

2. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji rady powiatu. Rejestr uchwał prowadzi starosta.

3. Starosta zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwała organu powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlega przekazaniu niezwłocznie.

4. Starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej na zasadach określonych w ust.3 :

1) uchwałę budżetową,

2) uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu,

3) inne uchwały objęte zakresem działania izby.

§ 30. 1. Powiatowe przepisy porządkowe ogłasza się przez ich publikację w środkach masowego przekazu, w drodze obwieszczeń na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego i gmin położonych na obszarze powiatu.

2. Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości gminom położonym na

obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich

ustanowieniu.

3. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.).

§ 31. Starostwo powiatowe gromadzi i udostępnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat.

§ 32. 1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie głosy przewodniczący rady powiatu.

3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący rady powiatu.

4. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokóle sesji.

§ 33. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią rady.

2. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez radę powiatu spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodniczącego komisji.

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

4. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu.

5. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokółu sesji.

§ 34. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje

wniosek, który uzyskał największą ilość głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się, nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.

2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje

wniosek, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów - to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50 % ważnie oddanych głosów plus 1 ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

§ 35. 1. Z przebiegu sesji rady powiatu sporządza się protokół.

2. Protokół sesji rady powinien w szczególności zawierać:

1) określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej

rozpoczęcia i zakończenia, imiona i nazwiska przewodniczącego rady

i osoby sporządzającej protokół,

2) stwierdzenie prawomocności obrad,

3) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,

4) uchwalony porządek obrad,

5) przebieg obrad , a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,

6) przebieg głosowania i jego wyniki,

7) podpis przewodniczącego rady i osoby sporządzającej protokół

3. Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego rady.

4. Protokół z sesji rady powiatu wykłada się do publicznego wglądu na 3 dni przed terminem kolejnej sesji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr za zgodą Przewodniczącego Rady.

5. Protokół z poprzedniej sesji rady powiatu jest przyjmowany na następnej sesji. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez radnych nie później niż do rozpoczęcia sesji rady, na której następuje przyjęcie protokołu.

§ 36. Obsługę rady powiatu i jej komisji oraz zarządu powiatu zapewnia Wydział Organizacyjny i Kadr Starostwa Powiatowego.

§ 37. 1. Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek

organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.

2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady oraz będących członkami zarządu.

3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.

4. Komisja rewizyjna wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli zlecane przez radę powiatu.

5. Przepis ust. 4 nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powołanych przez radę powiatu.

§ 38. 1. Pracą komisji rewizyjnej kieruje jej przewodniczący.

2. Rada powiatu wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji rewizyjnej w liczbie 4, w tym zastępcę (zastępców) przewodniczącego i sekretarza komisji.

3. Komisja rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez radę powiatu.

4. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu projekt planu, o którym mowa w ust. 3, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

5. Za zgodą rady powiatu, komisja rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie kontroli.

§ 39. 1. Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą

większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji. W przypadku równej

liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji.

2. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu komisji.

3. Komisja rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.

4. Komisja rewizyjna za zgodą rady powiatu, może powoływać rzeczoznawców,

ekspertów i biegłych.

§ 40. 1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności .

2. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych przewodniczący komisji rewizyjnej wyznacza zespół kontrolny składający się z 3 członków komisji. Przewodniczący komisji udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określając w nim zakres kontroli.

3. Przewodniczący komisji rewizyjnej co najmniej na 2 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.

4. Członkowie zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, są obowiązani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie , o którym mowa w ust.2.

§ 41. 1. Członek komisji rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw lub obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.

2. Członek komisji może również być wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwość co do jego bezstronności.

3. O wyłączeniu członka komisji z udziału w kontroli rozstrzyga komisja rewizyjna.

§ 42. 1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych są obowiązani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjaśnień.

2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.

3. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku pracy obowiązującego w kontrolowanej jednostce.

§ 43. 1. Zespół kontrolny w terminie 7 dni od zakończenia kontroli, sporządza protokół kontroli, który podpisują członkowie zespołu oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany protokół komisji rewizyjnej.

2. Komisja rewizyjna na podstawie protokołu kontroli , sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do zarządu powiatu wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie .

3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany zawiadomić komisję rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem ust.4.

4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do rady powiatu. Rozstrzygnięcie rady powiatu jest ostateczne.

5. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez radę, wyników kontroli wykonania budżetu powiatu oraz realizacji rocznego planu kontroli.

6. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez radę przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na pół roku.

§ 44. Członkowie komisji rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa

i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących ochrony informacji niejawnych, obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

§ 45. 1. Rada powiatu, w drodze uchwały, może powoływać ze swego grona, stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

2. Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.

3. Pracą komisji kieruje przewodniczący powoływany i odwoływany przez członków komisji. Komisja może również powołać sekretarza komisji.

4. Radny może być członkiem nie więcej niż 2 komisji stałych, a przewodniczącym-tylko 1.

5. Propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia przewodniczący rady na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji.

6. Rada powołuje stałe komisje:

1) Komisja Rewizyjna,

2) Komisja Budżetu,

3) Komisja Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa,

4) Komisja Rozwoju Gospodarczego,

5) Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

§ 46. 1. Do zadań komisji stałych należy:

1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady powiatu,

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał rady,

4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę , zarząd lub inne komisje,

5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu, dotyczących działalności rady i zarządu.

2. Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radę. Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie.

3. Komisja jest obowiązana przedstawić radzie sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej raz w roku oraz w każdym czasie - na żądanie rady.

§ 47. 1. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.

2. W posiedzeniu komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć: przewodniczący rady, radni nie będący członkami komisji oraz członkowie zarządu powiatu.

3. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

§ 48. 1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:

1) ustala terminy i porządek posiedzeń ,

2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów,

3) zwołuje posiedzenia komisji,

4) kieruje obradami komisji.

2. Przewodniczący Komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 członków komisji lub przewodniczącego rady.

3. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący powoływany i odwoływany przez komisję.

§ 49. 1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

2. Wnioski odrzucone przez komisję umieszcza się, na żądanie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako wnioski mniejszości, a w szczególności w sprawach dotyczących uchwał rady.

3. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji rady przewodniczący komisji lub

wyznaczony przez komisję radny sprawozdawca.

§ 50. 1. Zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnej określa

rada powiatu w uchwale o powołaniu komisji.

2. Do komisji doraźnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące komisji

stałej, z uwzględnieniem ust. 1.

§ 51. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

2. Klub może utworzyć co najmniej 7 radnych.

3. Przynależność radnych do klubu jest dobrowolna.

§ 52. 1. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić przewodniczącemu rady powiatu

w ciągu 14 dni od dnia zebrania założycielskiego.

2. Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno zawierać:

1) imię i nazwisko przewodniczącego klubu,

2) listę członków klubu z określeniem funkcji wykonywanych w klubie,

3) nazwę klubu - jeżeli klub ją posiada.

3. Działalność klubów radnych nie może być finansowana z budżetu powiatu.

4. Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. Regulamin klubu nie może być sprzeczny ze statutem powiatu.

5. Przewodniczący klubów radnych są obowiązani przedłożyć przewodniczącemu rady regulaminy klubów w terminie 14 dni od ich uchwalenia.

6. Przedstawiciele klubów mogą przedstawiać stanowiska klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad rady.

§ 53. 1. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.

2. Zarząd składa się z 5 osób, w tym starosty i wicestarosty.

3. Członkowie zarządu powiatu mogą być wybrani również spoza składu rady.

4. Rada powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

5. Rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

6. Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej

jednostki samorządu terytorialnego oraz zatrudnieniem w administracji rządowej, a także

z mandatem posła i senatora.

§ 54. 1. Z członkami zarządu nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru z zastrzeżeniem ust.2.

2. Przepis ust.1 nie dotyczy radnych wybranych do zarządu za wyjątkiem Starosty i Wicestarosty.

3. Starosta jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy na podstawie uchwały rady powiatu o jego wyborze.

4. Pracodawcą Starosty jest starostwo powiatowe, w imieniu którego czynności z zakresu prawa pracy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady powiatu a pozostałe czynności sekretarz powiatu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.

5. Pracodawcą wicestarosty, skarbnika i sekretarza jest starostwo powiatowe, w imieniu którego czynności związane ze stosunkiem pracy wyżej wymienionych osób dokonuje starosta z uwzględnieniem prawa do wyboru i odwołania wicestarosty oraz powołania i odwołania skarbnika przez radę powiatu.

6. Osobom wymienionym w ust.4 i 5 w imieniu pracodawcy przewodniczący rady i starosta doręczają odpowiednio uchwały o wyborze albo powołaniu na stanowisko bądź umowę o pracę zatrudniającą na stanowisku, po złożeniu przez nie ślubowania.

7. Wynagrodzenie za pracę dla Starosty ustala Rada Powiatu, dla Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika - Starosta, który także przyznaje nagrodę z funduszu nagród dla Sekretarza i Skarbnika.

§ 55. 1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady,

2) wykonywanie uchwał rady,

3) gospodarowanie mieniem powiatu,

4) wykonywanie budżetu powiatu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu z zastrzeżeniem § 68 ust.5,

6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych powiatu, które w myśl ustawy o rachunkowości mają obowiązek składania tych sprawozdań w sądzie lub innym organie prowadzącym rejestr lub ewidencję działalności gospodarczej.

7) wydawanie powiatowych przepisów porządkowych niezbędnych do

ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska

naturalnego, albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa

publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż

jednej gminy na terenie powiatu łomżyńskiego. Warunkiem wydania

przepisów porządkowych są przypadki nie cierpiące zwłoki.

3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.

4. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

§ 56. Powiatową administrację zespoloną stanowią:

1) starostwo powiatowe,

2) powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu,

3) jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży .

§ 57. 1. Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

2. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych.

3. Czynności , o których mowa w ust.2 wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu powiatu.

4. Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości organom wykonawczym gmin

położonym na obszarze powiatu łomżyńskiego i starostom sąsiednich powiatów

następnego dnia po ich ustanowieniu.

5. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego, zwierzchnikiem służbowym

pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz

zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

6. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu.

7. Starosta może upoważnić na piśmie wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust.6.

§ 58. Do zadań starosty w zakresie organizowania pracy zarządu powiatu należy w szczególności :

1) przygotowanie projektu porządku obrad zarządu ,

2) określenie czasu i miejsca posiedzenia zarządu ,

3) przygotowywanie materiałów do projektowanego porządku obrad ,

4) zapewnienie obsługi posiedzenia zarządu.

§ 59. 1. Członkowie zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach.

2. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. W razie potrzeby starosta może zwołać zarząd w innym terminie, a także rozszerzyć porządek obrad.

4. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków zarządu w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

§ 60. 1. Posiedzenia zarządu zwołuje oraz przewodniczy im starosta lub wicestarosta.

2. W posiedzeniach zarządu uczestniczą członkowie zarządu - z głosem stanowiącym, a sekretarz i skarbnik powiatu - z głosem doradczym.

3. Do udziału w posiedzeniach zarządu starosta może zobowiązać pracowników starostwa powiatowego, kierowników służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, właściwych ze względu na przedmiot obrad.

4. Do udziału w posiedzeniach zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby,

w szczególności radni.

§ 61. 1. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.

2. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska zarządu.

3. Uchwały zarządu podpisują wszyscy członkowie zarządu obecni na posiedzeniu zarządu.

4. Uchwały zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta. W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu, którzy brali udział w podjęciu decyzji.

5. Do podejmowania uchwał przez zarząd stosuje się odpowiednio § 10 ust.1.

§ 62. 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom zarządu oraz sekretarzowi

i skarbnikowi powiatu .

2. Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania uchwał rady powiatu, chyba że rada określi zasady wykonywania swojej uchwały.

§ 63. 1. Z posiedzenia zarządu sporządza się protokół.

2. W protokóle podaje się imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących w posiedzeniu, a w przypadku gdy w posiedzeniu zarządu uczestniczyły również inne osoby, w protokóle podaje się ich imiona i nazwiska oraz wskazuje w jakim charakterze te osoby uczestniczyły w posiedzeniu .

3. Protokół z posiedzenia zarządu powinien dokładnie odzwierciedlać przebieg posiedzenia, zwłaszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygnięciami podejmowanymi przez zarząd.

4. Protokół z posiedzenia zarządu podpisują wszyscy członkowie zarządu uczestniczący w posiedzeniu.

5. Członkowie zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do protokółu wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie.

6. Zarząd przyjmuje protokół z posiedzenia, na następnym posiedzeniu. W razie zgłoszenia wniosków, o których mowa w ust. 5, o ich uwzględnieniu rozstrzyga zarząd .

7. Zarząd udostępnia protokóły ze swoich posiedzeń, do publicznego wglądu, o ile nie narusza to przepisów o ochronie informacji niejawnych albo ochronie danych osobowych.

8. Organy kontrolujące działalność zarządu mają prawo wglądu do protokółów posiedzeń i uchwał zarządu.

§ 64. Starosta składa radzie powiatu na każdej sesji sprawozdanie z działalności zarządu w okresie od poprzedniej sesji.

§ 65. 1. Skarbnik powiatu jest głównym księgowym budżetu powiatu.

2. Zdania skarbnika powiatu, jako głównego księgowego budżetu powiatu, określają odrębne przepisy.

3. Skarbnik powiatu kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych.

4. Do kontrasygnaty czynności, o których mowa w ust.3, skarbnik może upoważnić inną osobę.

5. Skarbnik powiatu, który odmówił kontrasygnaty, ma jednak obowiązek jej dokonania na pisemne polecenie starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym rady powiatu i regionalnej izby obrachunkowej.

§ 66. 1. Sekretarz powiatu, w imieniu starosty, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne starostwa, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej.

2. Ponadto sekretarz powiatu zapewnia merytoryczną i techniczno-organizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez zarząd powiatu i starostę.

§ 67. Sekretarz i skarbnik powiatu uczestniczą w pracach zarządu powiatu oraz mogą uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym.

Rozdział 3.

Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby , inspekcje i straże

§ 68. 1. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy się w celu wykonywania zadań powiatu.

2. Zadania powiatu realizowane są przez jednostki wpisane do rejestru jednostek prowadzonego przez zarząd powiatu.

3. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przekształca i likwiduje oraz wyposaża w majątek rada powiatu.

4. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek budżetowych powiatu określają ich statuty, zaś pozostałych jednostek organizacyjnych regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

5. Szczególne warunki lub zasady powoływania, odwoływania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników i pracowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu określają odrębne przepisy.

6. Zarząd powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych powiatu. Wykaz udostępnia się do publicznego wglądu w starostwie powiatowym.

§ 69. 1. Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują określone we właściwych przepisach prawa zadania na obszarze powiatu oraz na jego rzecz, przy pomocy utworzonych i działających w tym celu jednostek organizacyjnych, komend i inspektoratów.

2. Uprawnienia powiatu w stosunku do jednostek organizacyjnych realizujących zadania powiatowych służb, inspekcji i straży określają odrębne przepisy.

3. Zadania powiatowych służb, inspekcji i straży na obszarze

powiatu łomżyńskiego wykonują:

1) Komenda Miejska Policji w Łomży,

2) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży,

3) Miejski Inspektorat Weterynarii w Łomży,

4) Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łomży,

5) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa powiatu

§ 70. 1. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu.

2. Budżet powiatu jest rocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody powiatu. Uchwała budżetowa zawiera także plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych i funduszy celowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych.

3. Budżet powiatu jest uchwalany przez radę powiatu na rok kalendarzowy zwany dalej rokiem budżetowym.

4. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej powiatu w roku budżetowym.

§ 71. 1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu powiatu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu.

2. Zarząd powiatu przygotowuje i i przedstawia radzie powiatu, nie później niż do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, projekt budżetu, uwzględniając zasady prawa budżetowego oraz ustalenia rady powiatu.

3. Bez zgody zarządu powiatu, rada powiatu nie może wprowadzić w projekcie budżetu powiatu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

§ 72. Rada powiatu określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, ustalając

w szczególności :

1) obowiązki jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, w toku prac nad projektem budżetu powiatu ,

2) wymaganą przez radę powiatu szczegółowość projektu, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach ,

3) wymagane materiały informacyjne , które zarząd powiatu powinien przedstawić radzie powiatu wraz z projektem uchwały budżetowej,

4) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu powiatu.

§ 73. 1. Uchwała budżetowa powiatu powinna być uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego.

2. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie wymienionym w ust.1, do czasu uchwalenia budżetu przez radę powiatu, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt przedłożony radzie powiatu.

3. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust.2, regionalna izba obrachunkowa ustala budżet powiatu najpóźniej do końca lutego roku budżetowego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku, gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym, rada powiatu może uchwalić prowizorium budżetowe powiatu na okres objęty prowizorium budżetowym państwa.

5. Uchwałę budżetową powiatu lub uchwałę, o której mowa w ust.4, starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej w ciągu 7 dni od jej podjęcia.

§ 74. 1. Za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu odpowiada zarząd powiatu.

2. Zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo:

1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu,

2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu,

3) dokonywania wydatków budżetowych,

4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu,

5) dysponowania rezerwą budżetu powiatu,

6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

3. Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawności jest spełniony w szczególności przez:

1) jawność debaty budżetowej,

2) opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu powiatu,

3) przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu,

4) ujawnienie sprawozdania zarządu z działań, o których mowa w ust.2 pkt 1 i 2.

5) zapewnienie radnym powiatu dostępu do dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych oraz informacji o wynikach kontroli finansowych.

Rozdział 5.

Mienie powiatu

§ 75. 1. Mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne.

2. Powiatowymi osobami prawnymi, oprócz powiatu są inne samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy nadają taki status.

3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków,

które dotyczą mienia powiatu nie należącego do innych powiatowych osób prawnych.

§ 76. 1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd w drodze uchwały.

2. Zarząd może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 77. Powiat nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych powiatowych osób prawnych, chyba, że przepis ustawy stanowi inaczej.

§ 78. 1. Zarząd mieniem powiatu i jego ochrona powinny być wykonywane ze szczególną starannością.

2. Za właściwe gospodarowanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest zarząd powiatu,

a także kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych

powiatu.

Rozdział 6.

Przepisy końcowe

§ 79. Zmian statutu dokonuje rada powiatu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady


Jarosław Kulesza

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »