Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/178/2013 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 4 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz.1318) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U z 2013r, poz. 182, poz. 509), Rada Gminy Milejczyce uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach w brzmieniu stanowiącym załącznik uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VI/42/2011 Rady Gminy Milejczyce z dnia 14 czerwca 2011r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Fiłoc


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/178/2013
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 4 grudnia 2013 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILEJCZYCACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejczycach zwany dalej ,,Ośrodkiem" działa na podstawie:

1. Uchwały Nr XI/46/90 Rady Gminy Milejczyce z dnia 26 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach.

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z póź.zm.).

4. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.).

5. Niniejszego statutu.

§ 2. Obszar działania Ośrodka stanowi gmina Milejczyce.

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy Milejczyce.

2. Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu gminy oraz dotacji celowych na realizację zadań pomocy społecznej. Środki na realizację i obsługę zadań zleconych gminie zapewnia budżet państwa, środki na realizację i obsługę zadań własnych gminy zapewnia budżet gminy.

3. Siedziba Ośrodka znajduje się w Milejczycach przy ul. Szkolnej 5.

Rozdział 2.
Przedmiot działań Ośrodka

§ 3. 1. Celem działań Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych w przepisach prawa do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, Uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

2. Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmują w szczególności:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,

2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

4) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

5) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

3. Ośrodek realizuje również zadania wynikające w szczególności z:

1) ustawy z dnia 29 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn.zm.),

2) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r - Prawo energetyczne (dz.U.z 2012r poz.1059 z późn. zm.)

3) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012r. poz.1228 z późn.zm.),

4) ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz.U. Nr 267 poz. 2259 z późn.zm.),

5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz.135 z późn.zm.),

6) ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009r. Nr 205 poz.1585 z późn.zm.),

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn.zm.),

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493 z późn.zm.),

9) ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2012r. poz. 400),

10) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011r. Nr 231 poz.1375 z późn.zm.),

4. Ośrodek może realizować także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych na podstawie stosownych upoważnień.

5. Ośrodek do realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka

§ 4. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i występuje w jego imieniu.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy, który wykonuje też inne czynności z zakresu prawa pracy wobec Kierownika Ośrodka.

3. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w Ośrodku pracowników.

4. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni pracownik wyznaczony przez Kierownika.

5. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika Ośrodka.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 5. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Milejczyce.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy uchwalony przez Radę Gminy.

§ 6. 1. Na realizację zadań własnych gminy Ośrodek otrzymuje dotację ze środków własnych Gminy Milejczyce.

2. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej środki zapewnia budżet państwa.

3. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych, to jest przyjmować i dysponować środkami finansowymi i rzeczowymi, otrzymanymi z innych źródeł.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 7. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe