Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1/2013 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 11 października 2013r.

do Porozumienia nr 6/UGS/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk

Tekst pierwotny

§ 1. Na podstawie § 3 ust.1 pkt 2) ww. porozumienia strony zgodnie postanawiają wprowadzić do przedmiotowego porozumienia następujące zmiany:

- w § 3 ust.1 dodaje się pkt 2 a) w brzmieniu:

dotacja za cztery miesiące, tj. od 1 września do 31 grudnia 2013 r. - w wysokości 80.107,40 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy sto siedem 40/100) zgodnie z kalkulacją rzeczywistych kosztów kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki, stanowiącą załącznik do niniejszego aneksu".

§ 2. Pozostała treść porozumienia nie ulega zmianie.

§ 3. 1. Niniejszy aneks podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa każdej ze stron.

Wójt Gminy Suwałki


Tadeusz Chołko


Skarbnik Gminy Suwałki


Danuta Bućko

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałk


Wiesław Stelmach


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 1/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 11 października 2013 r.

Kalkulacja przewidywanych kosztów kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki za okres czterech miesięcy tj. od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2013 r.

Nazwa
jednostki

Liczba
uczniów
pochodzących z terenu Gminy
Suwałki wg
stanu z września br.

Koszt kształcenia
ucznia w skali m-ca
ustalona na
podstawie kosztów z I
półrocza 2013 r.

Przewidywany koszt kształcenia uczniów
w skali 4 miesięcy roku
2013

Subwencja
z MEN
przyznana
na uczniów z terenu Gminy Suwałki w skali 4 miesięcy roku 2013

Kwota
należna
za 4
miesiące
roku 2013


Gimnazjum
nr 1

37

598,06

88.512,88

98.348,92

-9.836,04

Gimnazjum
nr 2

48

665,75

127.824,-

98.348,92

29.475,08

Gimnazjum
nr 3

19

508,57

38.651,32

20.412,04

18.239,28


Gimnazjum
nr 4

3

677,87

8.134,68

3.711,28

4.423,40

Gimnazjum
nr 5

15

661,41

39.684,60

37.112,80

2.571,80

Gimnazjum
nr 6

10

697,00

27.880,-

16.700,76

11.179,24

Gimnazjum
nr 7

12

887,73

42.611,04

18.556,40

24.054,64

Razem

144

x

373.298,52

293.191,12

80.107,40

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe