Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 5/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 4 stycznia 2013r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstokuw składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Bogusław Dębski Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.)po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie
Nr XVIII/109/12 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w związku z zapisami zawartymi w:

1) załączniku nr 1 w części H.1., poz. 60 w której wskazano, iż powierzchnia gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego powinna być wyrażona w"ha",

- w związku z tym postanowiono stwierdzić nieważność w tym zakresie,

2) załączniku nr 1 w części H.1.3. - budowle, w zakresie pouczenia- "wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych",co stanowi naruszenie art. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),

- w związku z tym postanowiono stwierdzić w tym zakresie nieistotne naruszenie prawa,

3) załączniku nr 1, część I, w zakresie zapisu"użytki zielone",co stanowi naruszenie art. 4 ustawy z dn. 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.),

- w związku z tym postanowiono stwierdzić nieważność w tym zakresie,

4) Załączniku Nr 1, część H.1.2., pkt 2) oraz Załączniku Nr 2, część E.2., pkt 2), które nie odpowiadają brzmieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, co dodatkowo narusza art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz zasady techniki legislacyjnej,

- w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie nieistotne naruszenie prawa oraz wezwać do usunięcia tego naruszenia,

5) załączniku nr 3 w części F, Grunty pod stawami - lit. a) w zakresie nazw gatunków ryb,

- w związku z tym postanowiono stwierdzić w tym zakresie nieistotne naruszenie prawa,6) załączniku nr 4 określającym wzór deklaracji na podatek leśny w zakresie zapisu dotyczącego pouczenia "Kwota podatku (w zl i gr. -należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy)"-Zapis powyższy nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa i pozostaje w sprzeczności z regulacjami zawartymi w art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.),

- w związku z tym postanowiono stwierdzić nieważność w tym zakresie.

U z a s a d n i e n i e Rada Miejska w Szepietowie podjęła Uchwałę Nr XVIII/109/12 w dniu 6 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, w której stwierdzono następujące uchybienia. W załączniku nr 1 w części H.1.1., poz. 60 wskazano, iż powierzchnia gruntów - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego powinna być wyrażona w "ha". Zapis ten pozostaje w sprzeczności z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), zgodnie z którym stawki od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, określane są od jednego metra kwadratowego powierzchni. W załączniku Nr 1 w części H.1.3. - budowle, wprowadzono pouczenie: "wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych", co stanowi naruszenie art. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Należy w tej rubryce uwzględnić wszystkie sposoby ustalania wartości budowli przewidziane w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W załączniku nr 1, część I.1., wprowadzono zapis "użytki zielone", co stanowi naruszenie art. 4 ustawy z dn. 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) i nie odpowiada oznaczeniom gruntów objętych podatkiem rolnym. Zgodnie z § 68 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), użytki rolne obejmują m.in. łąki trwałe (Ł) i pastwiska trwałe (Ps), nie obejmują natomiast użytków zielonych. Załącznik Nr 1, część H.1.2., pkt 2) oraz Załącznik Nr 2, część E.2., pkt 2) nie odpowiadają brzmieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, co stanowi naruszenie tego artykułu, a dodatkowo narusza art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz zasady techniki legislacyjnej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rubryki te powinny dotyczyć powierzchni użytkowej budynków lub ich części: "związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej". W załączniku nr 3 w części F. Grunty pod stawami - lit. a) zapisano nazwy gatunków ryb nie odpowiadające nazwom określonym w art. 4 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W załączniku nr 4 określającym wzór deklaracji na podatek leśny, wprowadzono pouczenie, "Kwota podatku (w zł i gr. -należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy)". Zapis powyższy nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa i pozostają w sprzeczności z regulacjami zawartymi w art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem m.in. kwotę podatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Ponadto nadmienia się, że załączniki do uchwały stanowią jej integralną część i również powinny być podpisane przez właściwy podmiot. Z powyższych względów postanowiono jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodnicząca Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe