Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 298/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 18 stycznia 2013r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstokuw składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Bogusław Dębski Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.)po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Czeremcha Nr XIX/152/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w związku z zapisami zawartymi w:

1) załącznikach nr 2, 3 oraz 4 określających wzór deklaracji na podatek od nieruchomości. podatek rolny i podatek leśny, odpowiednio w część G. i H. Dane dotyczące zwolnionych przedmiotów opodatkowania, w których wprowadzono rubryki w kolumnach "Stawka podatku zł, gr" oraz "Kwota podatku objętego zwolnieniem (bez zaokrągleń) zł, gr", jak również część H. i I. Łączna kwota podatku objętego zwolnieniem. co narusza art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.),

- w związku z tym postanowiono stwierdzić nieważność w tym zakresie,

2) załączniku nr 1, część H.1 pkt 3 i w części H.1.2 pkt 2 wprowadzono błędne zapisy dotyczący przedmiotu opodatkowania, które nie odpowiadają brzmieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c) i pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, co dodatkowo narusza art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz zasady techniki legislacyjnej,

- w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie nieistotne naruszenie prawa oraz wezwać do usunięcia tego naruszenia,

3) załączniku nr 3, część F, w zakresie braku rubryki dla gruntów zadrzewionych
i zakrzewionych położonych na UR klasy IVb, co narusza art. 4 ustawy z dn. 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,

- w związku z tym postanowiono stwierdzić w tym zakresie nieistotne naruszenie prawa oraz wezwać do usunięcia tego naruszenia.

U z a s a d n i e n i e Rada Gminy Czeremcha podjęła Uchwałę Nr XIX/152/12 w dniu 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, w której stwierdzono następujące uchybienia. W załącznikach Nr 2, 3 oraz 4 określających wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz podatek leśny, odpowiednio w część G. i H. Dane dotyczące zwolnionych przedmiotów opodatkowania, w których wprowadzono rubryki w kolumnach - "Stawka podatku zł, gr" oraz "Kwota podatku objętego zwolnieniem (bez zaokrągleń) zł, gr", jak również część H. i I. Łączna kwota podatku objętego zwolnieniem, co narusza art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.), gdyż wiąże się z koniecznością wyliczania podatku od przedmiotów zwolnionych. Nie są to "dane niezbędne do wymiaru
i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego", a konieczność ich wykazania jest sprzeczna z istotą zwolnienia podatkowego. W załączniku nr 1 określającego wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, w części H.1 pkt 3 i w części H.1.2 pkt 2, zgodnie z którymi rubryki te powinny dotyczyć gruntów "pozostałych" zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego oraz w zakresie rubryki dotyczącej powierzchni użytkowej budynków lub ich części "związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej", co nie odpowiada brzmieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c) i pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi to naruszenie tych artykułów, a dodatkowo narusza art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz zasady techniki legislacyjnej. W załączniku nr 3, część F, brak jest rubryki dla gruntów zadrzewionych
i zakrzewionych położonych na UR klasy IVb, co narusza art. 4 ustawy z dn. 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym i uniemożliwia wykazanie tego typu gruntów przez podatnika. Z powyższych względów postanowiono jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodnicząca Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe