Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 311/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 18 stycznia 2013r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstokuw składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Bogusław Dębski Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.)po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Hajnówka Nr XXI/108/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w związku z zapisami zawartymi w:

1) załącznik nr 4 określającym wzór deklaracji na podatek leśny, część E. zwolnienia w podatku leśnym, w której wprowadzono rubryki w kolumnach 5 i 6 "Stawka podatku w zł, gr" oraz "Kwota podatku w zł, gr", jak również część F. Podatek leśny po odliczeniu zwolnień (różnica kwot D - E), co narusza art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.),

- w związku z tym postanowiono stwierdzić nieważność w tym zakresie,

2) załączniku nr 1, część D.1pkt 3 i część D.2 pkt 5 oraz załączniku nr 2 część D.1 pkt 3
i część D.2 pkt 5, które nie odpowiadają jednolitemu brzmieniu uchwały Nr XIX/94/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),

- w związku z tym postanowiono stwierdzić w tym zakresie istotne naruszenie prawa oraz wezwać do usunięcia tego naruszenia,

3) załącznikach nr 1-4, poz. 1, w zakresie rubryki "Identyfikator Podatkowy NIP*", co narusza przepisy dotyczące ewidencji i identyfikacji podatników wprowadzone ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016),

- w związku z tym postanowiono stwierdzić w tym zakresie nieistotne naruszenie prawa oraz wezwać do usunięcia tego naruszenia.

U z a s a d n i e n i e Rada Gminy Hajnówka podjęła Uchwałę Nr XXI/108/12 w dniu 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, w której stwierdzono następujące uchybienia. W załączniku Nr 4 określającym wzór deklaracji na podatek leśny, część E. Zwolnienia w podatku leśnym, w której wprowadzono rubryki w kolumnach 5 i 6 - "Stawka podatku w zł, gr" oraz "Kwota podatku w zł, gr", jak również część F. Podatek leśny po odliczeniu zwolnień (różnica kwot D - E), co narusza art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) i zaprzecza istocie zwolnienia podatkowego. Nie są to "dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości", a konieczność ich wykazania jest sprzeczna z istotą zwolnienia podatkowego. W załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 część D.1 pkt 3 i część D.2 pkt 5 nie odpowiadają jednolitemu brzmieniu uchwały Nr XIX/94/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zgodnie z którymi rubryki te powinny dotyczyć gruntów i budynków "pozostałych" zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Stanowi to naruszenie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz zasad prawidłowej legislacji. W załącznikach nr 1-4, poz. 1, wprowadzono rubryki "Identyfikator Podatkowy NIP*", co narusza przepisy dotyczące ewidencji i identyfikacji podatników wprowadzone ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016). Na mocy tych przepisów wprowadzono numer identyfikatora podatkowego, którym jest PESEL bądź NIP, w związku z czym również formularze podatkowe powinny być dostosowane do nowych zasad ewidencyjnych. W załącznikach do uchwały wprowadzono w tym zakresie gwiazdki, jednak nie zamieszczono odpowiadających im wyjaśnień. Ponadto zwraca się uwagę na konieczność podpisywania także załączników do uchwały, jako jej integralnej części. Z powyższych względów postanowiono jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe