Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II-4131.117.2013.AK Wojewody Podlaskiego

z dnia 16 grudnia 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XLII/463/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ustalania prawa do dodatków energetycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

tytułu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XLII/463/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.w sprawie upoważnienia Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ustalania prawa do dodatków energetycznych w części: " i Zastępcy Dyrektora" oraz części § 1 ww . uchwałyo treści " i Zastępcę Dyrektora"

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Miejska w Suwałkach podjęła uchwalę Nr XLII/463/2013
w sprawie upoważnienia Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suwałkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ustalania prawa do dodatków energetycznych, która w dniu 4 grudnia 2013 r. wpłynęła do organu nadzoru i z urzędu poddana zostało kontroli legalności.

Analiza zapisów przedmiotowej uchwały wykazała, iż podjęta ona została z istotnym naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 6 grudnia 2013 r. wszczęto postępowanie nadzorcze
w sprawie stwierdzenia nieważności niektórych jej zapisów.

W § 1 kwestionowanej przez organ nadzoru uchwały, Rada Miejska w Suwałkach upoważniła Dyrektora oraz Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
do załatwiania indywidualnych spraw odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w zakresie ustalenia uprawnień do dodatków energetycznych, w tym wydawania decyzji administracyjnych.

Wskazać należy, iż ustawodawca w art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, który
to artykuł stanowi podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały, zezwolił radzie gminy na udzielenie upoważnienia organowi wykonawczemu jednostki pomocniczej oraz organowi jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 tej ustawy, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach stanowi niewątpliwie jednostkę organizacyjną o której mowa w ww. przepisie. Organem wykonawczym tej jednostki jest jednakże tylko jej dyrektor. W przedmiotowej sprawie, upoważnienie Rady Miejskiej dotyczyć zatem mogło jedynie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach jako organu wykonawczego tej jednostki. Z brzmienia kwestionowanego zapisu wynika natomiast, iż do wydawania określonych decyzji upoważniony został równolegle i dyrektor i jego zastępca.

Zdaniem organu nadzoru to upoważniony mocą uchwały Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, stając się organem właściwym rzeczowo, miejscowo i funkcjonalnie
do załatwiania spraw w określonym zakresie, może niewątpliwie udzielić dalszego pełnomocnictwa
do załatwiania spraw w swoim imieniu pracownikowi jednostki organizacyjnej, którą kieruje, na podstawie art. 268a kpa (tak A. Szewc, Z problematyki art. 39 ustawy o samorządzie gminnym, Państwo i Prawo z 2004 r. nr 6, s. 55, LEX nr 43677/6; tak również np. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 17 września 2003 r., sygn. II CKN 371/01, LEX nr 82278). Nie może czynić tego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego mocą uchwały będącej aktem prawa miejscowego.

Tzw. dekoncentracja wewnętrzna następuje poprzez realizację kompetencji organu administracji publicznej - w niniejszej sprawie Dyrektora MOPS - przez aparat pomocniczy w zakresie określonym
w regulaminie organizacyjnym, w którym przy podziale aparatu pomocniczego na jednostki organizacyjne podaje się zakres zadań przez nie wykonywanych oraz stanowisk w nich występujących. (por. B. Adamiak, Wpływ prawa procesowego na koncepcje ustrojowe prawa administracyjnego; Studia
z prawa administracyjnego i nauki administracji. Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr hab. Jerzemu Szreniawskiemu, Przemyśl - Rzeszów 2011, str. 53 i nast.).

W przedmiotowej sprawie, w braku odrębnego upoważnienia organu wykonawczego jednostki, z samej istoty zastępstwa wynika uprawnienie do załatwiania indywidualnych spraw odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w zakresie ustalenia uprawnień do dodatków energetycznych, w tym wydawania decyzji administracyjnych przez Zastępcę Dyrektora w imieniu Dyrektora MOPS,
w przypadkach wymienionych w regulaminie organizacyjnym jednostki.

Powyższe potwierdza orzecznictwo sądowadministracyjne, które potwierdza, iż w stosunku
do niektórych stanowisk przyjmuje się, że osoba je piastująca nie musi posiadać specjalnego upoważnienia, gdyż wynika ono z jego istoty (por. wyroki NSA: z dnia 11 marca 1997 r., III SA 1395/95, LEX nr 29073 i z dnia 4 września 1998 r., III SA 548/97, LEX nr 35194).

O tym, kto jest upoważniony do działania w imieniu organu, rozstrzyga w razie wątpliwości regulamin organizacyjny lub podział czynności w danym urzędzie (por. wyroki SN z dnia 11 października1996 r., III RN 8 /96 OSNAP i US 1997 nr 9 poz. 144, z dnia 18 grudnia 1996 r. III RN 42 /96 OSNAP i US 1997 nr 15 poz. 264).

Upoważnienie mocą przedmiotowej uchwały Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w zakresie ustalenia uprawnień do dodatków energetycznych, w tym wydawania decyzji administracyjnych, stanowi zdaniem organu nadzoru wykroczenie poza delegację art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym.

Stwierdzone przez organ nadzoru uchybienie należało zatem zakwalifikować jako istotne naruszenie prawa, skutkujące stwierdzeniem nieważności tytułu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XLII/463/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ustalania prawa do dodatków energetycznych w części: " i Zastępcy Dyrektora" oraz części § 1 ww . uchwały o treści " i Zastępcę Dyrektora"

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymuje:

Rada Miejska w Suwałkach

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Lidia Stupak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe