Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/273/13 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 i 645) i art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ((Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r.: Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016; z 2012r.: Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. grunty pozostałe zabudowane budynkami mieszkalnymi;

2. budynki mieszkalne lub ich części;

3. budynki pozostałe położone na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 nie obejmuje budynków lub ich części i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 nie obejmuje podatników posiadających zaległości z tytułu podatków i opłat wobec budżetu Gminy Michałowo w rozumieniu przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe