Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/400/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Podlaskiego”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013r., poz. 596 tekst jednolity z późn. zm.[1])) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.[2])) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Podlaskiego" w zakresie sieci komunikacyjnej w wojewódzkich i międzywojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie drogowym i kolejowym, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Sejmiku


Bogdan Dyjuk


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/400/13
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645

[2]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 228, poz. 1368

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe