Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 1269/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jedwabne

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstokuw składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Bogusław Dębski Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Dariusz Renczyński Joanna Salachna Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113) oraz
art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XXI/126/13 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jedwabne

postanawia:uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z:

1) oświadczeniem zawartym w części F. Załącznika do Uchwały Nr XXI/126/13, zgodnie z którym: "Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, ze podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.", co jest działaniem bez podstawy prawnej i pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 233 § 1 i § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części Załącznika do Uchwały
Nr XXI/126/13 w zakresie wyżej wskazanego oświadczenia;

2) następującymi zapisami dotyczącymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

a) pouczeniem dotyczącym podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji w zakresie zapisu: "oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych";

b) pouczeniem co do terminu składania deklaracji w zakresie zapisu: "lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych";

c) części E 2;

d) objaśnienia nr 1) w zakresie zapisu: "lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych";

e) objaśnienia nr 2) w zakresie zapisu: "lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości"; co w sytuacji, gdy Rada nie postanowiła, na mocy art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jest działaniem bezprzedmiotowym i narusza art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r.;

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części Załącznika do Uchwały
Nr XXI/126/13 w zakresie wyżej wskazanych zapisów;orazumorzyć postępowanie nadzorcze odnośnie zapisu zawartego w części E 1, oświadczenie nr 4:"zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w … pojemnikach o pojemności ….. m3(należy wstawić ilość i pojemność pojemników)".

U z a s a d n i e n i e Rada Miejska w Jedwabnem podjęła Uchwałę Nr XXI/126/13 w dniu 22 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jedwabne. Przedmiotowa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w dniu 28 lutego 2013 r. W dniu 25 marca 2013 r. do tut. Izby wpłynęło pismo Burmistrza Jedwabnego (BIOŚ.7003.3.2013) z wyjaśnieniami dotyczącymi wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prośbą o nieuchylanie deklaracji w całości w związku z rozpoczętą kampanią edukacyjną i rozpowszechnieniem deklaracji. Na posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w dniu 26 marca 2013 r. stawili się: P. Sławomir Miciura oraz P. Agnieszka Górska, którzy złożyli dodatkowe wyjaśnienia. Po wysłuchaniu obecnych na posiedzeniu osób oraz przeanalizowaniu dokumentów Kolegium stwierdza co następuje. Badana uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z oświadczeniem zawartym w części F. Załącznika do Uchwały Nr XXI/126/13, zgodnie z którym: "Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, ze podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym." Zawarcie we wzorze deklaracji pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie danych niezgodnych z prawdą nie znajduje uzasadnienia prawnego i pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego odpowiedzialność karną ponosi ten, kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę. Warunkiem odpowiedzialności jest ponadto, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 § 2 i § 6 kk). Ze wskazanych przepisów wyraźnie wynika, iż odpowiedzialności karnej może podlegać - po wypełnieniu przesłanek z art. 233 kk - wyłącznie osoba składająca zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, jak też osoba składająca oświadczenie, o ile przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Tymczasem żadna z wymienionych przesłanek nie zachodzi w przypadku złożenia deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja i dane w niej zawarte nie mogą być bowiem utożsamiane z zeznaniami mającymi służyć za dowód w postępowaniu, w tym także postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.), do której odsyła ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto upoważnienie do uprzedzenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia musi wynikać z ustawy, co wielokrotnie podkreślane było także w orzecznictwie (np. wyrok SN z dnia 18 maja 2009 r., IV KK 459/08; wyrok WSA w Kielcach z dnia 25 października 2012 r., I SA/Ke 506/12), zaś wprowadzenie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej w akcie prawa miejscowego narusza tę zasadę. W związku z powyższym Rada nie jest uprawniona do wprowadzania we wzorze deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczenia o przytoczonej treści. Ponadto w badanej Uchwale zawarto następujące zapisy odnoszące się do nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

a) pouczenie dotyczące podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji: "oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych";

b) pouczenie co do terminu składania deklaracji: "lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych";

c) część E 2;

d) objaśnienie nr 1): "lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych";

e) objaśnienie nr 2): "lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości". W sytuacji, gdy Rada nie postanowiła, na mocy art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, zamieszczenie wskazanych wyżej zapisów jest działaniem bezprzedmiotowym i narusza zasady prawidłowej legislacji wywodzone z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Na konieczność respektowania w procesie prawotwórczym zasad tworzenia prawa wynikających z art. 2 Konstytucji RP, wielokrotnie wskazywał w swoim orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny (np. wyroki z: 15 września 1999 r., K 11/99, 11 stycznia 2000 r., K 7/99, 21 marca 2001 r., K 24/00, 30 października 2001 r., K 33/00, 22 maja 2002 r., K 6/02,
20 listopada 2002 r., K 41/02, 3 grudnia 2002 r., P 13/02, 29 października 2003 r., K 53/02,
9 października 2007 r., SK 70/06, 28 października 2009 r., K 32/08). Wskazuje się również na błędy gramatyczne w Załączniku, w pouczeniu dotyczącym podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji w następującym fragmencie: "a także innych podmiotów władających nieruchomością zamieszkałych …". Jednocześnie Kolegium, po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawicieli Jedwabnego postanowiło o umorzeniu postępowania w zakresie zapisu zawartego w części E 1, oświadczenie nr 4: "zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w … pojemnikach o pojemności ….. m3(należy wstawić ilość i pojemność pojemników)". Z powyższych względów postanowiono jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe