Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 1289/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstokuw składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Bogusław Dębski Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Dariusz Renczyński Joanna Salachna Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r., Poz. 1113) art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnympo rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały nr XXXIII/357/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

postanawia:

- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa w zakresie zapisów w załącznikach nr 1, 2 i 3 do uchwały, gdzie w pouczeniu określono termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami za miesiąc czerwiec - do 15 maja i miesiąc grudzień - do 15 listopada, niezgodnie z zapisami art. 6i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) i w związku z tym stwierdzić nieważność uchwały we wskazanych częściach

- umorzyć postepowanie w zakresie załącznika nr 2, części "E.1" i "E.2." oraz załącznika nr 3, części "E.1.1" i "E.1.2" dotyczących objętości pojemników

U z a s a d n i e n i e Rada Miejska w Suwałkach w dniu 7 marca 2013 r. podjęła uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku pismem z dnia 19 marca 2013 r., Nr: RIO.II-0004-47/13, poinformowała Radę Miejską w Suwałkach o wszczęciu postepowania do przedmiotowej uchwały wskazując, co następuje. Powyższa uchwała w sposób istotny narusza prawo w załącznikach nr 1, 2 i 3 do uchwały, bowiem w pouczeniu określono termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami za miesiąc czerwiec - do 15 maja i miesiąc grudzień - do 15 listopada. Jest to niezgodne z zapisami art. 6i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), które nie dają podstawy prawnej do określania wnoszenia wymienionych opłat z góry. Przepis art. 6i wymienionej ustawy stanowi, iż opłata winna być pobierana za każdy miesiąc. W załączniku nr 2 do przedmiotowej uchwały w wierszu "E.1" i "E.2" Deklaracji oraz w załączniku Nr 3 w wierszu "E.1.1" i "E.1.2." podana objętość pojemników nie wynika z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/269/2012 z dnia 26 września 2012 r. (ze zmianą z dnia 7 marca 2013 r. Uchwałą Rady Nr XXXIII/353/2013 ). Na posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w dniu 26 marca 2013 r. stawili się: Pan Dariusz Przybysz - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Suwałkach oraz Pan Sławomir Sieczkowski - Naczelnik Wydziału Finansowego w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Przedstawiciele Miasta Suwałki zgodzili się z argumentacją Izby w sprawie dotyczącej terminów wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz złożyli obszerne wyjaśnienia dotyczące objętości pojemników. Kolegium Regionalnej Izby po wysłuchaniu przedstawicieli Miasta Suwałki oraz po wnikliwej analizie stanu prawnego postanowiło jak na wstępie. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe