Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 1298/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstokuw składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Bogusław Dębski Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Dariusz Renczyński Joanna Salachna Maria Wasilewska

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
(j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały nr XXXV/184/13 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski

p o s t a n a w i a :

- uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z następującymi zapisami zawartymi w:

1) części F. załącznika nr 1 do uchwały oraz załącznika nr 1 do deklaracji dotyczącymi pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie danych niezgodnych z prawdą, co nie znajduje uzasadnienia prawnego i jest działaniem bezprzedmiotowym oraz pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność powyższego zapisu.

2) załączniku nr 1 do uchwały, w części "OBJAŚNIENIA", o pouczeniu co do terminu składania deklaracji: "lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych" oraz części D. załącznika nr 1 do uchwały oraz załącznika nr 1 do deklaracji dotyczącymi oświadczenia: "Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w … pojemnikach o pojemności ….. l (należy wstawić ilość i pojemność pojemnika)"; objaśnieniu nr 1): "lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych"; objaśnieniu nr 2): "lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstałych na danej nieruchomości", które w związku z nieobjęciem opłatą przez Gminę Stawiski właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są bezzasadne.

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność powyższych zapisów.

- umorzyć postępowanie nadzorcze w stosunku do zapisów określonych w objaśnieniu
nr 3) do załącznika nr 1 przedmiotowej uchwały dotyczących wprowadzenia konieczności dołączania do deklaracji składanej przez zarządcę budynku wielolokalowego kopii załączników do deklaracji składanych przez właścicieli lokali w tym budynku, a wzór załącznika określono w Uchwale Nr XXXV/184/13.

U z a s a d n i e n i e Rada Miejska w Stawiskach zawarła oświadczenie w części F. załącznika nr 1 do uchwały nr XXXV/184/13 oraz w części F. załącznika nr 1 do deklaracji, zgodnie z którym: "Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego ("Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.") oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym."Zawarcie we wzorze deklaracji pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie danych niezgodnych z prawdą nie znajduje uzasadnienia prawnego i pozostaje w sprzeczności z tym przepisem oraz utrwalonym orzecznictwem sądów karnych i administracyjnych (np. wyrok SN z dnia 18 maja 2009 r., IV KK 459/08; wyrok WSA w Kielcach z dnia 25 października 2012 r., I SA/Ke 506/12), z których wynika, że organ może pouczać o odpowiedzialności z art.233 Kodeksu karnego jeśli przepis ustawy upoważnia organ do pouczenia i odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.) takiego upoważnienia nie zawierają.

W związku z nieobjęciem opłatą przez Gminę Stawiski właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, bezzasadne są następujące zapisy:

- Załącznik Nr 1 do Uchwały, pouczenie co do terminu składania deklaracji: "lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych";

- część D Załącznika Nr 1 do Uchwały oraz Załącznika Nr 1 do deklaracji, oświadczenie: "Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w … pojemnikach o pojemności ….. l (należy wstawić ilość i pojemność pojemnika)";

- objaśnienie nr 1): "lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych";

- objaśnienie nr 2): "lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstałych na danej nieruchomości". Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku po wnikliwej analizie przepisów prawa oraz przedmiotowej uchwały w zakresie załącznika nr 1 do deklaracji jak również w zakresie zapisu pkt 3) objaśnień do załącznika nr 1 uchwały postanowiło umorzyć postępowanie. Wskazuje się również nauchybienia formalne(błędy pisarskie i gramatyczne), które wystąpiły w załączniku nr 1:

- w pouczeniu dotyczącym podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji następujący zapis: "a także innych podmiotów władających nieruchomością zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stawiski";

- w części C, Rodzaj własności, posiadania: pkt 2 "współzałożyciel", powinno być "współwłaściciel". Z powyższych względów postanowiono jak na wstępie.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe