Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 1311, 1312/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 26 marca 2013r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Tekst pierwotny

w składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Bogusław Dębski Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Dariusz Renczyński Joanna Salachna Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r. Poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwał:

- nr IX/35/13 Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- nr IX/36/13 Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"

postanawia: uznać, iż powyższe uchwały zostały podjęte z istotnym naruszeniem prawa w zakresie zapisów:

- uchwale IX/35/13 w § 1 ust. 1 pkt 2 i pkt 4,

- w uchwale IX/36/13 we wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pouczeniu określono termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami za II i IV kwartał niezgodnie z zapisami art. 6i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) i w związku z tym stwierdzić nieważność uchwał we wskazanych częściach

U z a s a d n i e n i e W uchwale Nr IX/35/13 Zgromadzenie Związku zawarło nieprawidłowe zapisy w § 1 ust.1 pkt 2 i pkt 4 w zakresie określenia płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry: za II kwartał (czyli też za miesiąc czerwiec) do 15 maja oraz za IV kwartał (czyli też za miesiąc grudzień) do 15 listopada. Przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) nie dają podstawy prawnej do określania wnoszenia wymienionych opłat z góry. Przepis art. 6i wymienionej ustawy stanowi, iż opłata winna być pobierana za każdy miesiąc. Konsekwencją wadliwych zapisów w § 1 ust.1 pkt 2 i pkt 4 uchwały Nr IX/35/13 jest zawarcie w pouczeniu do deklaracji (uchwała IX/36/13) terminów uiszczania opłaty naruszających prawo w zakresie opłat za II i IV kwartał, co stanowi naruszenie art.6i ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe