Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 1496/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 15 kwietnia 2013r.

w sprawie sprawie wyboru metody ustalania za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstokuw składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Bogusław Dębski Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimuk Danuta Kubylis Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r. Poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały Nr 134/XXVII/13 Rady Miasta Zambrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik

postanawia:

- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa
w zakresie zapisów § 1 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 1 w części dotyczącej sformułowania "dla lokali niezamieszkałych w budownictwie wielorodzinnym", które naruszają art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) i związku z tym stwierdzić nieważność tych zapisów;

U z a s a d n i e n i ePismem z dnia 8.04.2013 r. nr RIO.II-0004-60/13 Regionalna Izba Obrachunkowa poinformowała Radę Miasta Zambrów o wszczęciu postępowania nadzorczego do wyżej wymienionej uchwały. W uchwale Nr 134/XXVII/13 zapisy §1 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 1 w części dotyczącej sformułowania "dla lokali niezamieszkałych w budownictwie wielorodzinnym" zostały podjęte z naruszeniem prawa. Rada miasta określiła stawki opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (na podstawie art. 6 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) i objęła systemem - na podstawie art. 6 c ust. 2 ustawy nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne. Określenie stawki dla "lokali niezamieszkałych w budownictwie wielorodzinnym" nie znajduje uzasadnienia w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dnia 12.04.2013 r. do tut. Izby wpłynęło pismo nr GK.621.1.12013 z Urzędu Miasta Zambrów ustosunkowujące się do wyżej wymienionych zarzutów. Podniesiono w nim, że ,,Zawarte w uchwałach sformułowania dotyczące ,,lokali niezamieszkałych w budownictwie wielorodzinnym" odnoszą się do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, które są aktualnie niezamieszkałe. (…) Uregulowanie odrębne dotyczące ,,lokali niezamieszkałych w budownictwie wielorodzinnym" wynika z przyjętej przez Radę Miasta metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od powierzchni lokalu mieszkalnego jak i rozwiązań ustawowych. Zgodnie z art. 6c ust. 1 oraz art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za wnoszoną przez właścicieli nieruchomości opłatę. Ustawa o utrzymaniu czystości nie zawiera odrębnej definicji nieruchomości w związku z czym do tego pojęcia należy odnieść definicje zawarte w art. 46 ust. 1 kodeksu cywilnego. Z kolei dla potrzeb określenia właściciela nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi w których ustanowiono odrębną własność lokali obowiązki właściciela nieruchomości stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną. (…) Z przepisów ustawy wynika, że w przypadku wyboru przez gminę sposobu ustalania opłaty od powierzchni lokalu mieszkalnego istnieje obowiązek wnoszenia opłat również od powierzchni lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielolokalowym niezależnie od tego czy dany lokal mieszkalny jest zamieszkały. Za takim rozumieniem przepisów ustawy przemawia treść art. 6c ust. 1 oraz 6j ust. 1 pkt 3 ustawy ponieważ: - nieruchomość zabudowana budynkiem wielolokalowym jest nieruchomością zamieszkałą w rozumieniu art. 6c ust. 1 (w innych lokalach zamieszkują mieszkańcy); - przepis art. 6j ust. 1 pkt 3 zakłada obowiązek uiszczania opłaty od powierzchni lokalu mieszkalnego nie warunkując przy tym tego obowiązku od tego czy lokal jest zamieszkały. W przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie sposób doszukać się jakichkolwiek uregulowań, które pozwalałyby uznać, że w przypadku wyboru przez gminę sposobu ustalania opłat od powierzchni lokalu mieszkalnego przy obliczaniu wysokości opłaty w budynku wielolokalowym powierzchnie lokalu mieszkalnego, w którym aktualnie nikt nie mieszka można czy tez należy pominąć. Problem ten nie występuję w zabudowie jednorodzinnej." Zważywszy powyższe argumenty Kolegium uznało, że w przypadku lokali mieszkalnych z wyodrębnionym prawem własności, o których mowa w ustawie z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (j.t. Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm.), obowiązek uiszczenia opłaty - zgodnie z dyspozycją art. 6i ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) powstaje tylko i wyłącznie w przypadku, gdy w danym miesiącu nieruchomość lokalowa jest zamieszkała. Z tego względu określenie w uchwale Rady Miasta Zambrów Nr 134/XXVII/13 stawek ,,dla lokali niezamieszkałych w budownictwie wielorodzinnym" jest sprzeczne z prawem. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe