Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 1497/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 15 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstokuw składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Bogusław Dębski Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimuk Danuta Kubylis Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r. Poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały Nr 135/XXVII/13 Rady Miasta Zambrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

postanawia:

- uznać, że stanowiący załącznik do uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został określony z istotnym naruszeniem przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) w zakresie:

- zapisów w części F1 pkt 2 w części tabeli "lokale niezamieszkałe w budownictwie wielorodzinnym" oraz w części pn. "UWAGA" w zakresie sformułowania "lokale niezamieszkałe w budownictwie wielorodzinnym", które z naruszają art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i związku z tym stwierdzić nieważność tych zapisów;

- części H "Terminy opłat" w zakresie opłat wnoszonych kwartalnie - "wpłata do 20 dnia każdego pierwszego miesiąca kwartału", co narusza art. 6i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i związku z tym stwierdzić nieważność tego zapisu.

U z a s a d n i e n i ePrzedmiotową uchwałę Rada Miasta Zambrów podjęła na podstawie art. 6n ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej ustawa przywoływana jako u.cz.p.). Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został określony w załączniku do uchwały. W wyniku badania nadzorczego uchwały, na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2013 r., Kolegium Izby zważyło, co następuje.

W związku z tym, iż Kolegium Uchwałą Nr 1496/13 uznało za nieważne zapisy § 1 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 1 w części dotyczącej sformułowania "dla lokali niezamieszkałych w budownictwie wielorodzinnym", które naruszają art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwały nr 134/XXVII/13 Rady Miasta Zambrów to w uchwale Nr 135/XXVII/13 zapisy części F1 pkt 2 w części tabeli "lokale niezamieszkałe w budownictwie wielorodzinnym" oraz w części pn. "UWAGA" w zakresie sformułowania "lokale niezamieszkałe w budownictwie wielorodzinnym" uznano za niezgodne z ustawą. Ponadto w części H "Terminy opłat" w zakresie opłat wnoszonych kwartalnie zawarto zapis - "wpłata do 20 dnia każdego pierwszego miesiąca kwartału" - który to powoduje, że za 2 miesiące kwartału opłata nastąpi "z góry" zanim powstanie obowiązek jej uiszczenia. Narusza to postanowienia art. 6i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Dnia 12.04.2013 r. do tut. Izby wpłynęło pismo nr GK.621.1.12013 Z Urzędu Miasta Zambrów ustosunkowujące się do wyżej wymienionych zarzutów. Kolegium po wnikliwej analizie wyjaśnień postanowiło jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodnicząca Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe