Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 1503/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 15 kwietnia 2013r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstokuw składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Bogusław Dębski Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach Nr XVII/135/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z wadliwym określeniem zasad wejścia w życie uchwały poprzez wprowadzenie opłaty o charakterze rocznym w trakcie roku, prowadzącym do działania na niekorzyść podatnika, co stanowi naruszenie art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

- i w związku z tym stwierdzić nieważność tej uchwały w całości.

U z a s a d n i e n i e Rada Miejska w Kleszczelach podjęła uchwałę Nr XVII/135/2013 w dniu 26 marca 2013 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, na mocy której uchyliła w § 3 uchwałę Nr XV/106/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podatku od posiadania psów. W § 5 badanej uchwały z dnia 26 marca 2013 r. zapisano, iż wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. Wprowadzenie opłaty, która zgodnie z art. 19 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), ma charakter roczny, w trakcie roku podatkowego jest działaniem na niekorzyść podatnika i pozostaje w sprzeczności z podstawowymi zasadami tworzenia prawa, wynikającymi z art. 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., w szczególności z zasadą ochrony zaufania do państwa i prawa oraz zasadą niedziałania prawa wstecz. Na konieczność respektowania tych zasad w procesie prawotwórczym wielokrotnie wskazywał Trybunał Konstytucyjny (np. wyroki z: 15 lipca 1996 r., K 5/96, 25 listopada 1997 r., K 26/97,
3 czerwca 2008 r., K 42/07, 20 stycznia 2009 r., P 40/07 oraz z: 17 grudnia 1997 r., K 22/96, 15 września 1998 r., K 10/98, 8 marca 2005 r., K 27/03). Podobny pogląd wyraził NSA w wyroku z dn. 2 października 2002 r. (sygn. akt
I SA/Wr 1799/02). Sąd stwierdził m.in., że "z zasady pewności prawa i zaufania obywateli do państwa wynika zakaz dokonywania zmian reguł pobierania podatku rocznego w toku roku podatkowego, chodzi bowiem o zapewnienie podatnikom możliwości, układania biegu ich interesów z uwzględnieniem obowiązku podatkowego jeszcze przed rozpoczęciem roku podatkowego. Zaskakiwanie podatników zmianami w trakcie roku podatkowego jest niezgodne z art. 2 Konstytucji RP. W przepisie tym Konstytucja stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Zasada ta znajduje swoje rozwinięcie w art. 217 Konstytucji, który stanowi, iż nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg
i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Powyższe zasady mają w pełni zastosowanie do aktów prawnych o znaczeniu lokalnym, w tym również do przepisów gminnych." Powyższe zasady znajdą zastosowanie także w odniesieniu do opłaty od posiadania psów. Sytuacji prawnej nie zmienia przy tym fakt, że badana Uchwała jest zgodna w zakresie podstawowych postanowień (m.in. wysokości stawki opłaty) z uchylaną Uchwałą Rady Miejskiej w Kleszczelach Nr XV/106/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podatku od posiadania psów oraz że w stosunku do Uchwały Nr XV/106/2012 Kolegium RIO w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2012 r. stwierdziło nieistotne naruszenie prawa oraz wezwało do usunięcia wskazanego naruszenia. Usunięcie naruszenia prawa było możliwe poprzez dokonanie stosownych zmian w Uchwale Nr XV/106/2012. Z powyższych względów postanowiono jak na wstępie. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodnicząca Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe