Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 1512/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 15 kwietnia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstokuw składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Bogusław Dębski Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimuk Danuta Kubylis Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały nr XXVII/178/13 Rady Miejskiej
w Rajgrodzie z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

postanawia:

- uznać. iż powyższa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa poprzez wskazanie jako miejsca do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie oraz przekazanie Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie kompetencji organu podatkowego do określenia w drodze decyzji, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz do określenia w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co narusza art. 143
§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jt. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) - i w związku z tym stwierdzić nieważność we wskazanym zakresie

- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa w zakresie braku zapisu we wzorze deklaracji o możliwości składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co stanowi naruszenie art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu w czystości gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) - wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian

U z a s a d n i e n i e Rada Miejska w Rajgrodzie w przedmiotowej uchwale w sposób istotny naruszyła prawo, bowiem w § 1 pkt 2 zawarła zapis dotyczący obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rajgrodzie, i w związku z tym w deklaracji w części "dodatkowe informacje" w punkcie 3 i 5 zawarto zapis, w którym: "Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pkt 3), jak też w drodze decyzji dyrektor zakładu określa wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" (pkt 5).

Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.): "W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa…" Żaden przepis nie upoważnia Rady do modyfikowania regulacji prawnych dotyczących właściwości organu podatkowego. Zgodnie bowiem z art. 143 § 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy może upoważnić pracownika kierowanej jednostki organizacyjnej (urzędu miasta, gminy) do załatwiania spraw w jego imieniu i w ustalonym zakresie. A zatem ustalenie przez Radę Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rajgrodzie jako organu właściwego do przyjmowania deklaracji, jak też nadanie uprawnień
w zakresie wydawania decyzji jest sprzeczne z wyżej wymienionymi przepisami. Ponadto przedmiotowa uchwała została podjęta także z nieistotnym naruszeniem art. 6m ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z treścią ww. artykułu deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o czym postanowiła Rada Gminy w § 1 ust. 2 uchwały.

W związku z powyższym wzór deklaracji winien zawierać zapis informujący o składaniu deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodnicząca Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe