Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 1927/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstokuw składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Bogusław Dębski Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Marcin Tyniewicki

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały nr 154/XXIX/13 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec

postanawia:

- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa w zakresie wprowadzenia w części L wzoru deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co jest sprzeczne z art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) i związku z tym stwierdzić nieważność tego zapisu.

U z a s a d n i e n i e Wprowadzanie w części L wzoru deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest bezprzedmiotowe i narusza zasady techniki legislacyjnej. Wskazać należy, iż oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje w sprzeczności z art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), zgodnie z którymi przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego. W tych przypadkach nie jest ono uzależnione od wyrażenia zgody przez podmiot, którego dotyczy. Z przytoczonych wyżej względów Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodnicząca Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe