Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 1928/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Łapy

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstokuw składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Bogusław Dębski Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Marcin Tyniewicki

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały nr XXXIII/330/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Łapy

postanawia:

- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa w zakresie punktu 8 objaśnień zawartych w załączniku nr 1 "Zarządcą nieruchomości nie są spółdzielnie mieszkaniowe, chyba że wyodrębniono wszystkie lokale mieszkaniowe,
a spółdzielnia została wybrana na zarządcę (w przeciwnym razie każdy właściciel mieszkania, najemca składa odrębnie deklarację)"co jest niezgodne zart. 27 ust. 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) w związku z tym stwierdzić nieważność tego zapisu;

U z a s a d n i e n i e Zapisy przedmiotowej uchwały naruszają prawo w zakresie punktu 8 objaśnień zawartych w załączniku nr 1 do przedmiotowej uchwały, gdzie zawarto sformułowanie "Zarządcą nieruchomości nie są spółdzielnie mieszkaniowe, chyba że wyodrębniono wszystkie lokale mieszkaniowe, a spółdzielnia została wybrana na zarządcę (w przeciwnym razie każdy właściciel mieszkania, najemca składa odrębnie deklarację)". Zapis ten pozbawia spółdzielnie mieszkaniowe, które na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spółdzielniach mieszkaniowych wykonują tzw. "zarząd powierzony" nad nieruchomościami wspólnymi, stanowiącymi współwłasność spółdzielni, przymiotu (praw i obowiązków) zarządcy zobowiązanego do złożenia przedmiotowej deklaracji. Ponadto należy zwrócić uwagę na uchybienie formalne w § 2 ust. 1 uchwały
w zakresie sformułowania "lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych" ze względu na fakt, że Miasto i Gmina Łapy nie objęły systemem opłat, o których mowa
w art. 6 c ust. 2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady. Z przytoczonych wyżej względów Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO)
w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe