Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 1521, 1522/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 15 kwietnia 2013r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Tekst pierwotny

w składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Bogusław Dębski Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimuk Danuta Kubylis Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwał:

- nr XXV/155/13 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;

- nr XXV/157/13 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

postanawia:

1) uznać. iż powyższe uchwały zostały podjęte z istotnym naruszeniem prawa:

a) uchwała nr XXV/155/13:

- w zakresie zapisów § 2 ust. 1 i 2 pkt 4 i 5, ustalających wielkość pojemników na odpady komunalne, które nie znajdują umocowania w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bakałarzewo z dnia 28 grudnia 2012 r.

- w zakresie zapisów § 3, ustalających stawki opłaty za pojemnik na odpady surowcowe (suche) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w wysokości niższej niż stawka za odpady komunalne odbierane w sposób selektywny, co stanowi naruszenie art. 6j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu w czystości gminach (Dz. U.
z 2012 r., poz. 391 ze zm.)

- i w związku z tym stwierdzić nieważność uchwały we wskazanym zakresie

b) uchwała nr XXV/157/13:

- w zakresie zapisów we wzorze deklaracji, w części VII F, ustalających wielkość pojemników na odpady komunalne - 1100L, 2500L, KP-7, nie znajdujących umocowania w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bakałarzewo z dnia 28 grudnia 2012 r.

- i w związku z tym stwierdzić nieważność we wskazanym zakresie

2) uznać, iż uchwała nr XXV/157/13 została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa:

- art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu w czystości gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) poprzez niepoinformowanie o możliwości składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- w zakresie braku powołania w podstawie prawnej art. 6n ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu w czystości gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.)

- wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonywania zmian

U z a s a d n i e n i e Rada Gminy Bakałarzewo w uchwale nr XXV/155/13 zawarła zapis § 2 pkt 1 i 2 ustalający stawki opłaty za pojemniki na odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i są one odbierane w sposób nieselektywny i selektywny. Wymienione w pkt 4 i 5 pojemniki o pojemności 1100L, 2500 L nie znajdują umocowania w zapisach Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bakałarzewo z dnia 28 grudnia 2012 roku (§ 10 regulaminu). Ponadto w § 3 uchwały Rada Gminy ustaliła dodatkową opłatę za pojemnik na odpady surowcowe tzw. suche od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy. Stawka ta jest niższa od opłaty za pojemnik na odpady komunalne odbierane w sposób selektywny. Za odpady surowcowe, tzw. suche, zgodnie z postanowieniami ogólnymi regulaminu, należy rozumieć: "wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady suche, takie jak: metale żelazne i nieżelazne, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe", co jest zgodne z definicją selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.): "gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania a w szczególności ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych, obejmujących co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań i opakowań wielomateriałowych…". Tak skonstruowany zapis § 3 uchwały mówi o zastosowaniu preferencji (w tym przypadku zniżki) dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady odbierane są w sposób selektywny. Zgodnie bowiem z art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2 (nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi, powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2 (Rada Gminy w drodze uchwały ustali stawkę za pojemnik o określonej pojemności). Ponadto z zapisów art. 6j ust. 2a wynika iż Rada Gminy może różnicować stawki opłaty
w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Wobec powyższego zastosowanie zniżki, jak i różnicowanie stawek, nie jest dopuszczalne, dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady odbierane są w sposób selektywny. Rada Gminy w uchwale nr XXV/157/13 ustaliła we wzorze deklaracji, w części VII F, wielkość pojemników na odpady komunalne - 1100L, 2500L, KP-7. Wielkości te nie znajdują umocowania w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bakałarzewo
z dnia 28 grudnia 2012 r. Dodatkowo, Rada Gminy nie zawarła zapisu informującego o możliwości składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do czego obliguje art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.). W przedmiotowej uchwale nastąpiło także naruszenie zapisów § 139 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2012 roku Nr 100, poz. 908). Zgodnie z treścią tego paragrafu: "tekst uchwały i zarządzenia rozpoczyna się od wskazania przepisu prawnego, na podstawie którego uchwała albo zarządzenie są wydawane". Rada Gminy w § 1 ust. 5 uchwały określiła wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji. W podstawie prawnej brak powołania się na art. 6n ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, regulujący te kwestie. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodnicząca Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe