Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 1938/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstokuw składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Bogusław Dębski Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimuk Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Marcin Tyniewicki

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnympo rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały Nr XXI/153/13 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

postanawia:

- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa w zakresie zapisów § 1 ust. 4 i 5, gdzie określono metodę, stawkę oraz okres za który pobiera się opłatę w przypadku pobierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - właścicieli domków letniskowych, budynków mieszkalnych i nieruchomości zamieszkałych czasowo, co jest niezgodne z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) i w związku z tym stwierdzić nieważność uchwały we wskazanej części;

- umorzyć postępowanie w zakresie zapisów § 1 ust. 1 i 3 uchwały, którymi Rada dokonała m.in. wyłączenia budynków mieszkalnych

U z a s a d n i e n i e Regionalna Izba Obrachunkowa pismem z dnia 17 kwietnia 2013 r. (nr RIO.II-0004-69/13) poinformowała Radę Gminy Nowinka o posiedzeniu kolegium, którego przedmiotem postępowania będzie badanie przedmiotowej uchwały. W dniu 25 kwietnia 2013 r. do tut. Izby wpłynęło pismo z dnia 24 kwietnia 2013 r. (nr PF.3110.01.2013) Wójta Gminy Nowinka, odnoszące się do nieprawidłowości wskazane w ww. piśmie. Kolegium Regionalnej Izby po wnikliwej analizie przedmiotowej uchwały oraz pisma Wójta Gminy Nowinka zważyło, co następuje. Rada Gminy Nowinka w przedmiotowej uchwale naruszyła prawo w sposób istotny w zakresie zapisów § 1 ust. 4-5, gdzie określiła metodę, stawkę oraz okres za który pobiera się opłatę w przypadku pobierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - właścicieli domków letniskowych, budynków mieszkalnych i nieruchomości zamieszkałych czasowo. Za wyjątkiem właścicieli nieruchomości: budynków mieszkalnych, metody ustalania opłaty i stawki tej opłaty Rada winna określić na podstawie art. 6c ust. 2 ww. ustawy, tj. od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (tj. opłata za pojemnik, w myśl art. 6j ust. 3 ustawy) uwzględniając fakt, że obowiązujące przepisy nie umożliwiają ograniczania opłaty do kilku wybranych miesięcy. Rada Gminy ustaliła metodę opłaty i stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, gdzie dokonała m.in. wyłączenia budynków mieszkalnych. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowiło umorzyć postepowanie w tym zakresie wskazując, że do obowiązków gminy należy zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jednakże przy zastrzeżeniu, że chodzi tylko o nieruchomości zamieszkałe. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe