Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 2260/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstokuw składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Bogusław Dębski Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Nr XXVI/201/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

postanawia: uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo, w związku z:

1) brakiem w uchwale regulacji dotyczących warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co stanowi naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie nieistotne naruszenie prawa oraz wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia;

2) zawarciem w części D załącznika nr 1 do uchwały rubryk: Numer PESEL (poz. nr 6) oraz Numer NIP (poz. nr 8), co jest sprzeczne z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) w zw. z art. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie nieistotne naruszenie prawa oraz wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia;

3) wprowadzeniem w załączniku nr 1 do uchwały części F, w której należy wykazać ilość osób zamieszkujących nieruchomość w poszczególnych miesiącach oraz części G, w której należy wykazać średnią liczbę osób zamieszkujących nieruchomość w ciągu roku kalendarzowego, co jest sprzeczne z zasadami ustalania i uiszczania opłaty wynikającymi z art. 6i pkt 1, 6j ust. 1 oraz 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części F załącznika nr 1 do uchwały nr XXVI/201/13 oraz nieważność następujących zapisów zawartych w części G załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVI/201/13: "w ciągu roku kalendarzowego", "średnio", "(jest to suma cyfr z pozycji 28 podzielona przez 12 miesięcy: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X +XI+XII):12)" oraz "(średnia liczba osób)";

4) zawarciem w części H załącznika nr 1 do uchwały następującego oświadczenia: "Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1 danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego /dotyczy osób fizycznych/.", co stanowi naruszenie art.23 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części H Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/201/13 w zakresie wyżej przytoczonego oświadczenia;

5) wprowadzeniem w Załączniku Nr 1 do Uchwały w pouczeniu co do Składającego deklarację zapisu: "na których powstają odpady komunalne", w nagłówku części G zapisu: " , na których wytwarzane są odpady komunalne" oraz w pouczeniu nr 4 zapisu: "lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości", co w sytuacji, gdy Rada nie postanowiła, na mocy art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jest działaniem bezprzedmiotowym i narusza zasady prawidłowej legislacji wynikające z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części załącznika nr 1 do uchwały
nr XXVI/201/13 w zakresie wyżej przytoczonych zapisów;

U z a s a d n i e n i e Przedmiotową uchwałę Rada Miasta Hajnówka podjęła na podstawie art. 6n ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej ustawa przywoływana jako u.cz.p.). Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został określony w załączniku nr 1 do uchwały. W wyniku badania nadzorczego uchwały, na posiedzeniu w dniu 23 maja 2013 r., Kolegium Izby stwierdziło, co następuje. Z treści badanego aktu wynika, że brak jest w Uchwale regulacji dotyczących warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co stanowi naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). W art. 6m ust. 3 ustawy wprowadzono zapis, zgodnie z którym deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w związku z czym Rada ma obowiązek określenia warunków i trybu składania deklaracji w takiej formie. W załączniku nr 1, części D, wymagane jest podanie zarówno numeru PESEL, jak też numeru NIP, co nie znajduje uzasadnienia prawnego i jest działaniem bez podstawy prawnej. Na mocy ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1314 ze zm.) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług nie są zobowiązane do posiadania NIP. W części F załącznika wskazano, iż należy wykazać ilość osób zamieszkujących nieruchomość w poszczególnych miesiącach, a w części G wyliczyć średnią miesięczną ilość osób, którą należy następnie przyjąć jako podstawę obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to sprzeczne z zasadami ustalania i uiszczania opłaty wynikającymi z art. 6i pkt 1, 6j ust. 1 oraz 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). Wskazać należy również na oświadczenie zawarte w części H załącznika: "Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1 danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego /dotyczy osób fizycznych/".

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego. W tych przypadkach nie jest ono uzależnione od wyrażenia zgody przez podmiot, którego dotyczy. W związku z powyższym wprowadzanie we wzorze deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczenia o przytoczonej treści jest bezprzedmiotowe i narusza zasady techniki legislacyjnej. Ponadto wskazuje się na błędny nagłówek części G w zakresie słów: "na których wytwarzane są odpady komunalne". We wstępie wzoru deklaracji, w pouczeniu co do Składającego deklarację zawarto zapis: "na których powstają odpady komunalne", a w pouczeniu nr 4: "lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości". W sytuacji, gdy Rada nie postanowiła, na mocy art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jest to działaniem bezprzedmiotowym i narusza zasady techniki legislacyjnej. Dodatkowo wskazuje się nauchybienie formalnepolegające na błędnym wskazaniu w § 3 uchwały tytułu uchylanej uchwały. Numer uchylanej uchwały wskazuje, iż chodzi o uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej, uchylany akt powinien być określony w sposób jednoznaczny i precyzyjny, a w uchwale nie można uchylać przepisów, które nie wiążą się z treścią tej uchwały. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe