Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 3361/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 1 sierpnia 2013r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Jedwabne w ramach pomocy de minimis

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstokuw składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Katarzyna Gawrońska Danuta Kubylis Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem
Nr XXVII/153/13 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Jedwabne w ramach pomocy de minimis

p o s t a n a w i a: uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisami zawartymi w:

1) § 7 ust. 1 Uchwały, zgodnie z którym: przedsiębiorca, który skorzysta ze zwolnienia jest zobowiązany do przedłożenia Burmistrzowi Jedwabnego w terminie wyznaczonym przez ten organ, w ramach nadzorowania i monitorowania udzielonej pomocy dodatkowych informacji
i dokumentów niezbędnych dla oceny prawidłowości jej udzielenia i wykorzystania, co stanowi naruszenie art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w zw. z art. 39 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność § 7 ust. 1 Uchwały
Nr XXVII/153/13;

2) § 10 Uchwały, uchylającym wcześniejszą Uchwałę Nr XLV/204/10 w spawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Jedwabne w ramach pomocy de minimis, co prowadzi do utraty prawa do zwolnienia w trakcie roku podatkowego i przed upływem okresu zwolnienia określonego w tej Uchwale i pozostaje w sprzeczności z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie istotne naruszenie prawa.

U z a s a d n i e n i e Rada Miejska w Jedwabnem podjęła Uchwałę Nr XXVII/153/13 w dniu 10 lipca 2013 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Jedwabne w ramach pomocy de minimis. Na posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w dniu 1 sierpnia 2013 r. stawił się P. Janusz Karwowski, inspektor Urzędu Miejskiego w Jedwabnem ds. zobowiązań podatkowych. Wyjaśnił on m.in., iż żaden przedsiębiorca nie skorzystał do chwili obecnej ze zwolnienia przewidzianego w Uchwale Nr XLV/204/10 - Uchwale uchylanej przedmiotową Uchwałą. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku po wysłuchaniu stanowiska przedstawiciela Jedwabnego stwierdziło co następuje. W § 7 ust. 1 Uchwały wprowadzono zapis, zgodnie z którym: przedsiębiorca, który skorzysta ze zwolnienia jest zobowiązany do przedłożenia Burmistrzowi Jedwabnego w terminie wyznaczonym przez ten organ, w ramach nadzorowania i monitorowania udzielonej pomocy dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych dla oceny prawidłowości jej udzielenia
i wykorzystania. Kwestie związane z obowiązkiem przedkładania przez beneficjentów pomocy informacji i dokumentów niezbędnych dla oceny prawidłowości udzielenia i wykorzystania pomocy są przedmiotem regulacji art. 39 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.). W związku z powyższym upoważnienie zawarte w tym przepisie należy uznać za bezzasadne. Wprowadzanie w uchwale przepisów, które są przedmiotem regulacji ustawowej, narusza art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w szczególności wynikające z tego artykułu zasady prawidłowej legislacji. Zasady te zostały określone w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (np. K 50/07, K 33/00, K 32/04, K 4/03), wypracowanym na tle badania zgodności ustaw z Konstytucją, mają jednak (na co również wskazywał Trybunał) w pełni zastosowanie do aktów prawnych o znaczeniu lokalnym, w tym również do przepisów gminnych. W § 10 Uchwały wprowadzono zapis uchylający wcześniejszą uchwałę Nr XLV/204/10 w spawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Jedwabne w ramach pomocy de minimis, co prowadzi do utraty prawa do zwolnienia w trakcie roku podatkowego i przed upływem okresu zwolnienia określonego w tej uchwale. Jest to działanie na niekorzyść podatnika i pozostaje w sprzeczności z podstawowymi zasadami tworzenia prawa, wynikającymi z art. 2 Konstytucji RP, w szczególności z zasadą ochrony praw nabytych oraz zasadą pewności prawa. Zasady te zostały określone w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, wypracowanym na tle badania zgodności ustaw podatkowych z Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał w swoim orzecznictwie na zasadę niezmieniania prawa podatkowego w trakcie trwania roku podatkowego, jako na istotny element demokratycznego państwa prawnego (np. K 13/93, K 1/95). Podobny pogląd wyraził NSA w wyroku z dn. 2 października 2002 r. (sygn. akt I SA/Wr 1799/02). Sąd stwierdził m.in., że "z zasady pewności prawa i zaufania obywateli do państwa wynika zakaz dokonywania zmian reguł pobierania podatku rocznego w toku roku podatkowego, chodzi bowiem o zapewnienie podatnikom możliwości, układania biegu ich interesów z uwzględnieniem obowiązku podatkowego jeszcze przed rozpoczęciem roku podatkowego. Zaskakiwanie podatników zmianami w trakcie roku podatkowego jest niezgodne z art. 2 Konstytucji RP."

W związku z powyższym, w odniesieniu do podatników podatku od nieruchomości, którzy nabyli prawo do zwolnienia przed dniem wejścia w życie uchwały, prawo to może wygasnąć najwcześniej z upływem okresu zwolnienia wskazanego w uchwale. Skutek ten można osiągnąć np. poprzez zapis dotyczący zachowania uprawnień nabytych przed dniem wejścia w życie uchwały do czasu ich wygaśnięcia. Kolegium uwzględniło w tym zakresie stanowisko P. Inspektora o braku podmiotów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia na mocy wcześniejszej uchwały ograniczając się do stwierdzenia istotnego naruszenia prawa. Mając na uwadze przedstawione okoliczności, Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe