Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 3373/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 1 sierpnia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstokuw składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Katarzyna Gawrońska Danuta Kubylis Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113) oraz
art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594).po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały nr XXIV/215/13 Rady Gminy Narewka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

postanawia:

- wskazać, że zapisy § 5 przedmiotowej uchwały naruszają w sposób istotny art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.)

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność § 5 powyższej uchwały.

U z a s a d n i e n i e Zapisy § 5 przedmiotowej uchwały naruszają art.6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). Sposób wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczący nieruchomości zamieszkałych został określony w § 2 uchwały. Dlatego zapisy § 5 uchwały ustalające po raz wtóry stawkę opłaty dla nieruchomości zamieszkałych (określoną już wcześniej w § 3 uchwały) naruszają przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - art. 6k. Mając na uwadze przedstawione okoliczności, Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodnicząca Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe