Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 3374, 3375/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 1 sierpnia 2013r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Tekst pierwotny

w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Katarzyna Gawrońska Danuta Kubylis Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 594)po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwał Rady Gminy Płaska z dnia 28 czerwca 2013 r.:

- nr XXIII/153/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;

- nr XXIII/154/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

p o s t a n a w i a :

- uznać, iż powyższe uchwały zostały podjęte z istotnym naruszeniem prawa:

1) w uchwale nr XXIII/153/13 w zakresie:

- zapisu w § 4 "lub stale nie zamieszkują mieszkańcy (mieszkańcy sezonowi)", który stanowi naruszenie art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz§ 25 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908 ze zm.);

- § 5 uchwały, którego zapisy stanowią naruszenie § 25 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908 ze zm.);

- § 6 uchwały, który zawiera powtórzony zapis określony w art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), co jest niezgodne z § 137 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908 ze zm.)

- i w związku z tym stwierdzić nieważność we wskazanych częściach

2) w uchwale nr XXIII/154/13 w zakresie:

- wiersza 32 (w części I wzoru deklaracji), w którym nie dookreślono o jakie nieruchomości chodzi, co stanowi naruszenie § 25 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908 ze zm.);

- wiersza 33 (w części J wzoru deklaracji),w którym wskazano właścicieli nieruchomości, na których stale nie zamieszkują mieszkańcy, co narusza art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz § 25 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908 ze zm.);

- części K wzoru deklaracji zawierającego bezpodstawny zapis dotyczący wyrażenia przez składającego deklarację zgody na przetwarzanie danych osobowych "w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego", który jest sprzeczny art. 6n ust. 1 ustawy, a także art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.);

- i w związku z tym stwierdzić nieważność we wskazanych częściach.

U z a s a d n i e n i e W dniu 17 lipca 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach wpłynęły przedmiotowe uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku pismem z dnia 25 lipca 2013 r. znak: RIO.II-0004-97/13, poinformowała Radę Gminy Płaska o tym, iż w dniu 1 sierpnia 2013 r. odbędzie się posiedzenie Kolegium RIO, którego przedmiotem będzie badanie przedmiotowych uchwał. Na posiedzenie Kolegium RIO w dniu 1 sierpnia 2013 r. stawił się Wójt Gminy Płaska - Pan Wiesław Gołaszewski. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku po wnikliwej analizie przedmiotowych uchwał, obowiązującego stanu prawnego oraz wyjaśnień Wójta Gminy Płaska, zważyło co następuje.

1) W uchwale Nr XXIII/153/13 w § 4 zawarto zapis "Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub stale nie zamieszkują mieszkańcy (mieszkańcy sezonowi)". Brak dookreślenia o jakich mieszkańców chodzi stanowi naruszenie art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) - dalej jako uucpg oraz § 25 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908 ze zm.), zgodnie z którym " przepis prawa materialnego powinien możliwie bezpośrednio i wyraźnie wskazywać kto, w jakich okolicznościach i jak powinien się zachować." Zapis w § 4 "lub stale nie zamieszkują mieszkańcy" jest nieprecyzyjny i może prowadzić do modyfikowania ustawowo określonych zasad ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na gruncie art. 6c wskazanej ustawy rozróżniono tylko właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (art. 6c ust. 1) oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c ust. 2). W drugim przypadku warunkiem ponoszenia na rzecz gminy opłaty jest włączenie tych nieruchomości do zorganizowanego przez gminę systemu odbierania odpadów komunalnych. Rada Gminy nie postanowiła (na mocy art. 6c ust. 2 uucpg) o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Brak jest więc podstaw prawnych do włączania tych nieruchomości do nieruchomości objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W § 5 zawarto zapis "w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez mieszkańców, a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata będzie ustalona na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości". Powyższe może wskazywać na to, iż opłatą zostali objęci właściciele nieruchomości o charakterze mieszanym (w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych). Zgodnie z art. 6j ust. 4-5 uucpg w przypadku nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczoną odrębnie dla części zamieszkanej i części niezamieszkanej, przy czym rada gminy może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, w której ustali jeden sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie takiej nieruchomości. Biorąc pod uwagę, iż Rada Gminy Płaska nie postanowiła (na mocy art. 6c ust. 2 uucpg) o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, i w związku z tym nie ustaliła objętości pojemników dla tych nieruchomości i stawek opłat za te pojemniki, nie jest wiadome o jakich nieruchomościach mowa w § 5 uchwały. Zapisy § 5 są niejasne i mogą budzić trudności interpretacyjne przy ich stosowaniu. Powyższe stanowi naruszenie § 25 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908 ze zm.). Ponadto § 6 uchwały zawiera powtórzenie zapisów art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Powyższe stanowi naruszenie § 137 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908 ze zm.), który stanowi, iż "w uchwale i zarządzeniu nie powtarza się przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń". W § 6 zamieszczono również sformułowanie "nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy", który również - tak jak w § 4 uchwały - jest niezgodny z art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz § 25 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908 ze zm.).

2) W uchwale nr XXIII/154/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wierszu 32 (w części I wzoru deklaracji) zawarto sformułowanie "wysokość opłaty od właściciela nieruchomości, na której częściowo zamieszkują mieszkańcy, a częściowo nie zamieszkują mieszkańcy" oraz w wierszu 33 (w części J wzoru deklaracji) zawarto zapis "wysokość opłaty od właściciela nieruchomości, na której stale nie zamieszkują mieszkańcy". W związku z tym, iż Kolegium uznało podobne zapisy za niezgodne z prawem i stwierdziło ich nieważność w uchwale nr XXIII/153/13 Rady Gminy Płaska z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, analogiczne zapisy w uchwale nr XXIII/154/13 również zostały uznane za niezgodne z prawem i Kolegium działając na tej samej podstawie prawnej (art. 6c uucpg oraz § 25 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908 ze zm.) stwierdziło ich nieważność. W części K wzoru deklaracji wprowadzono zapis: "Zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Płaska danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego". Pozostaje to w sprzeczności z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego. Zatem wprowadzanie we wzorze deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczenia o przytoczonej treści jest bezprzedmiotowe i wykracza poza delegację do ustalenia wzoru deklaracji zawartą w art. 6n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obecny na posiedzeniu Kolegium Wójt Gminy Płaska wyjaśnił, że przyczyną powstałych nieprawidłowości było założenie, iż opłatę za odbieranie odpadów komunalnych będą ponosić tylko właściciele nieruchomości zamieszkałych, dlatego nie określono stawek dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Ponadto Wójt Gminy Płaska zgodził się ze stanowiskiem Kolegium w przedmiotowych sprawach. Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium RIO postanowiło jak na wstępie. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO)
w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodnicząca Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe