Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/182/13 Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Monieckiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) i art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, 1448 i z 2013 r., poz. 700, 991) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 01 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (M. P. poz. 704) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na terenie Powiatu Monieckiego wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.) w następujący sposób:

1) opłata za usunięcie:

a) dla roweru lub motoroweru - 111 zł,

b) dla motocykla - 220 zł,

c) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 483 zł,

d) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 603 zł,

e) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 854 zł,

f) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1.259 zł,

g) dla pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 1.532 zł;

2) opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowywania:

a) dla roweru lub motoroweru - 18 zł,

b) dla motocykla - 25 zł,

c) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 38 zł,

d) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 50 zł,

e) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 72 zł,

f) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 134 zł,

g) dla pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 198 zł.

3) Wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, jeśli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowoduje ich powstanie, wynosi 50 % stawek określonych w ust. 1, uwzględniając rodzaj pojazdu.

2. Opłaty ustalone w ust. 1 są kwotami brutto.

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/57/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu..

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu


Krzysztof Falkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe