Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/133/13 Rady Gminy Klukowo

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 zm. 645 i 1318) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2006 r.Nr 136,poz.969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245 poz. 1775 ,Nr 249 poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r Nr 116 , poz 730 i Nr 237 ,poz.1655, z 2009 r. Nr 56,poz.458 oraz z 2010 r.Nr 96,poz.620 i Nr 226,poz.1475 oraz z 2013 r poz.660 ) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 r. (M.P. z 2013 r poz 814) z kwoty69,28zł za 1 dt do kwoty52zł za 1dt która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na2014 rna obszarze gminy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe