Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie .

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Wasilków

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy Gminą Białystok z siedzibą w Białymstoku ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP 542 030 46 37 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego przy kontrasygnacie Pani Stanisławy Kozłowskiej - Skarbnika Miasta, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przejmującym", a Gminą Wasilków z siedzibą w Wasilkowie ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków NIP 542 000 55 50 reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Wasilków Pana Antoniego Pełkowskiego przy kontrasygnacie Pani Marty Szczuki - Skarbnika Gminy, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym".

§ 1. Zgodnie z § 2 uchwały Nr XIII/126/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 września 2003 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 106, poz. 1950) oraz zgodnie z uchwałą Nr XLI/306/13 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Wasilkowa do zawarcia porozumienia dotyczącego nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, Przekazujący powierza Przejmującemu począwszy od dnia 1 listopada 2013 r. realizację zadań związanych z uczestniczeniem wychowanków przedszkoli i uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wasilków w nauce religii prowadzonej przez Kościół Ewangelicko - Augsburski w RP - Parafię Ewangelicko - Augsburską w Białymstoku, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym mieszczącym się przy ulicy Dolistowskiej 17 w Białymstoku.

§ 2. W celu realizacji zadania określonego w § 1 Miasto Białystok wskaże dyrektora szkoły, który zatrudni nauczyciela religii prowadzącego zajęcia w ww. punkcie katechetycznym.

§ 3. 1. Na realizację powierzonego zadania Przekazujący zobowiązuje się przekazać do 20 dnia każdego miesiąca na konto Przejmującego tj. Miasta Białystok - Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, nr konta: Bank Pekao S.A. O/Białystok_Rynek Kościuszki 7, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok 73 1240 5211 1111 0010 3442 2897 środki finansowe z tytułu refundacji częściowego wynagrodzenia nauczyciela skierowanego przez władze zwierzchnie Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Białymstoku do nauczania religii.

2. Wysokość środków, o których mowa w ust. 1 wyliczona zostanie na podstawie iloczynu wynagrodzenia brutto (wraz z pochodnymi) nauczyciela religii i procentowego udziału uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wasilków, w ogólnej liczbie uczniów uczęszczających na zajęcia religii.

3. Przejmujący zobowiązuje się informować Przekazującego w okresach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca o wysokości ww. kosztów.

§ 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2013 r.

§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden celem przekazania do publikacji.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Wykonanie postanowień § 8 powierza się Przekazującemu. Przejmujący Przekazujący

Prezydent Miasta Białegostoku


Tadeusz Truskolaski


Skarbnik Miasta


Stanisława Kozłowska

Burmistrz Gminy Wasilków


Antoni Pełkowski


Skarbnik Gminy


Marta Szczuka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe