Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/200/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały NR VIII/61/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Białostocka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594, poz. 645, poz. 1318) oraz art.11 ust.2, art.13,art.24, art.34 ust.6, art.37 ust. 4, art.43 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143, poz.963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz.1307, Nr 200 poz. 1323, z 2011r. Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 poz.732, Nr 130 poz.762, Nr 135 poz.789, Nr 163 poz. 981, Nr 187 poz.1110, Nr 224 poz.1337 z 2012r. poz.908, poz. 951, poz. 1256, poz.1429, poz.1529 z 2013 r. poz. 1238) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr VIII/61/11 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Białostocka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego Nr 183 poz. 2210) wprowadza się następujące zmiany: w § 9 ust. 1 dodaje się pkt. 8 w brzmieniu:

"8) na cele realizacji infrastruktury technicznej.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Uzasadnienie

Zmiana dotyczy wyrażenie zgody Burmistrzowi na bezprzetargowe zawieranie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w celu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej . Zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe