Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/166/13 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 260, poz. 843), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Białostockiego, Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2013 r. zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi w miejscowościach Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Średzińskie, Zawyki, Zawyki - Ferma, Zimnochy-Susły, Zimnochy-Świechy, gmina Suraż, powiat białostocki wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik Nr 2 - m. Doktorce, załącznik Nr 3- m. Końcowizna, załącznik Nr 4- m. Kowale, załącznik Nr 5- m. Lesznia, załącznik Nr 6- m. Rynki, załącznik Nr 7- m. Średzińskie, załącznik Nr 8- m. Zawyki, załącznik Nr 9- m. Zawyki-Ferma, załącznik Nr 10- m. Zimnochy-Susły, załącznik Nr 11- m. Zimnochy-Świechy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu


Celina Chodorowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/166/13
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Lp.

Obręb

Miejscowość

Nr ew. działki

Długość

Szerokość

Ustalenie przebiegu

1

1

Doktorce

99 mp. 1

541

12

Od drogi gminnej nr 106622B do drogi powiatowej nr 1510B

2

1

Doktorce

179 mp.1

1050

4-6

Od drogi powiatowej nr 1575B do drogi powiatowej nr 1510B

3

1
7

Doktorce
Zawyki

207 mp. 1
617 mp. 2

600
2100

6
7

Od drogi gminnej nr 106616B do drogi powiatowej nr 1508B

4

1

Doktorce

273 mp. 1

2483

6

Od drogi oznaczonej nr geod. 99 do granicy miejscowości Doktorce

5

1

Doktorce

345 mp. 1
346 mp.1

222
2222

9
9

Od drogi powiatowej nr 1575B do granicy działki nr 343

6

2

Końcowizna

140 mp. 1

1670

9

Od drogi gminnej nr 106617B do granicy miejscowości Końcowizna

7

2

Końcowizna

134 mp. 1

420

9

Od drogi powiatowej nr 1508B do drogi gminnej nr 106617B

8

3

Kowale

259/1 mp.1, 279/1 mp.1

855

9

Od drogi gminnej nr 106625B do wsi dołki

9

4

Lesznia

367 mp. 1
363 mp.1

420
1053

15
15

Droga z Doktorce - Zimnochy-Świechy

10

4

Lesznia

372 mp. 1

1444

9

Od drogi powiatowej nr 1510B do drogi oznaczonej nr geod. 391

11

4

Lesznia

374 mp.1

1960

6

Od drogi powiatowej nr 1510B do granicy miejscowości Lesznia

12

5

Rynki

40 mp1
4 mp.1

450
1150

6
9

Od drogi powiatowej nr 1505B do wsi Dołki

13

5

Rynki

192 mp. 2
258 mp. 2
275 mp. 2
228 mp. 2

1180
820
820
370

9
9
9
9

Od drogi powiatowej nr 1505B

14

6

Średzińskie

93

1210

9

Od drogi powiatowej nr 1505B do granicy miejscowości Średzińskie

15

6

Średzińskie

95

1550

6-10

Od drogi powiatowej nr 1505B do granicy miejscowości Średzińskie

16

7

Zawyki

629/1 mp.1
605 mp. 1
603 mp. 1

1385
440
780

7
5
5

Od drogi powiatowej nr 1505B do drogi gminnej nr 106615B

17

7

Zawyki

628 mp. 1
607 mp. 1

477
611

9
9

Od drogi powiatowej nr 1505B do drogi gminnej nr 106615B

18

7

Zawyki

596 mp. 1
598 mp.1
600 mp. 1

728
680
280

7
5
5

Od drogi powiatowej nr 1508B do granicy drogi oznaczonej nr geod. 601

19

7

Zawyki

597 mp. 1

1030

9

Od drogi gminnej nr 106615B do granicy miejscowości Zawyki

20

7

Zawyki

599 mp. 1

1010

7

Od drogi gminnej nr 106615B do granicy miejscowości Zawyki

22

7

Zawyki

643 mp. 3

2300

7-12

Od rzeki Falkowskiej do Starorzecza rzeki Narwi

23

7

Zawyki

640 mp. 4

1800

7

Od drogi powiatowej nr 1508B do drogi powiatowej nr 1508B

24

7

Zawyki

609 mp. 4
613 mp. 4
639 mp. 4

1514
542
371

7
9
7

Od drogi oznaczonej nr geod. 609 do drogi oznaczonej nr geod. 613

25

8

Zawyki - Ferma

106/1 mp. 1

690

15

Od drogi powiatowej nr 1508B do drogi powiatowej nr 1509B

26

9

Zimnochy - Susły

20 mp. 1

780

6

Od drogi powiatowej 1507B do granicy miejscowości Zimnochy - Susły

27

9

Zimnochy - Susły

36 mp. 1

875

6-9

Od drogi powiatowej 1507B do granicy miejscowości Zimnochy - Susły

28

10

Zimnochy-Świechy

38 mp. 1
159 mp. 1

785
350

6-9
9

Od drogi gminnej 106613B do drogi oznaczonej nr geod. 13

29

10

Zimnochy-Świechy

72/1 mp. 1

1345

9

Od drogi powiatowej nr 1514B do miejscowości Lesznia

30

10

Zimnochy-Świechy

80/1 mp. 1

1345

9

Droga Zimnochy- Świechy - Lesznia


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/166/13
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/166/13
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/166/13
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/166/13
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/166/13
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/166/13
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/166/13
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/166/13
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXV/166/13
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXV/166/13
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe