Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/157/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit.c, d, e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 211, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 r. (Dz. Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz. 885 i poz. 2175) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie budżetu gminy na 2013 r. (Dz. Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz. 885 i poz. 2175) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 9.512.575 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.523.915 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.432.898 zł,

- dochody na zadania zlecone 1.091.017 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.988.660 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 205.300 zł,

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1.783.360 zł;

2) wydatki ogółem 8.400.998 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.311.321 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.220.304 zł,

- wydatki na zadania zlecone 1.091.017 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.089.677 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 830.077 zł.

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.111.577 zł przeznacza się na planowaną spłatę pożyczki.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Katarzyna Androsiuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/157/2013
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody na 2013 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/157/2013
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki na 2013 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/157/2013
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/157/2013
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/157/2013
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 listopada 2013 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2013 roku.

1) Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.000 zł w Dz. 754 rozdz. 75412 dokonano na podstawie umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego w Białymstoku w sprawie przyznania pomocy finansowej na zakup sprzętu dla jednostek OSP działających na terenie gminy,

2) zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 117.201 zł ze względu na realizację planowanego zadania pn."Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" - część II, administracja samorządowa dopiero w 2014 roku. Wykreślono również zadanie z załącznika nr 3 "limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych".

3) w ramach dokonanych zmian:

a) zwiększono plan wydatków o kwotę 27.347 zł następująco:

- w Dz. 010 rozdz. 01095 kwotę 5.000 zł opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi stanowiące własność skarbu państwa,

- w Dz. 700 rozdz. 70004 o kwotę 6.000 zł na wynagrodzenia + pochodne dla 3 pracowników interwencyjnych w ramach przedłużenia umowy o pracę,

- w Dz. 750 rozdz. 70523 kwotę 682 zł na zakup materiałów i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- w Dz. 801 rozdz. 80104 kwotę 6.665 zł na zakup wyposażenia do szatni w przedszkolu,

- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 9.000 zł na wywóz nieczystości stałych.

b) zmniejszono plan wydatków o kwotę 27.347 zł ze względu na brak realizacji planowanych kwot.

4) W załączniku Nr 4 - plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 r. zmniejszono kwotę 580 zł w rozdz. 80104 ze względu na zmniejszenie wpływów opłat za pobyt dzieci w przedszkolu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe