Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mońkach

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XLI/202/06 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mońkach (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2006 r. Nr 182, poz. 1694) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXXII/162/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mońkach (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2006 r. Nr 182, poz. 1694, z 2009 r. Nr 236, poz. 2880);

2) uchwałą Nr XXI/128/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mońkach (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2006 r. Nr 182, poz. 1694, z 2009 r. Nr 236, poz. 2880, z 2013 r. poz. 551) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 18 grudnia 2013 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje:

1) § 2 uchwały Nr XLI/202/06 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mońkach (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2006 r. Nr 182, poz. 1694), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.";

2) § 3 uchwały Nr XLI/202/06 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mońkach (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2006 r. Nr 182, poz. 1694), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.";

3) § 2 uchwały Nr XXXII/162/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mońkach (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2006 r. Nr 182, poz. 1694, z 2009 r. Nr 236, poz. 2880), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.";

4) § 2 uchwały Nr XXI/128/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mońkach (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2006 r. Nr 182, poz. 1694, z 2009 r. Nr 236, poz. 2880, z 2013 r. poz. 551), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.".

Przewodniczący Rady Powiatu


Krzysztof Falkowski


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLI/202/06
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 12 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mońkach

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się jednostce budżetowej o nazwie: Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 22 Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. [1]) (pominięty).

§ 3. [2]) (pominięty).


Załącznik do uchwały Nr XLI/202/06
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 12 czerwca 2006 r.

STATUT
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MOŃKACH

Dział I.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach, zwany dalej "PUP", jest jednostką budżetową wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, realizującą zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. PUP jest organem publicznych służb zatrudnienia.

§ 2. 1. Siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach jest miasto Mońki.

2. Obszar działania PUP obejmuje teren powiatu monieckiego w skład którego wchodzą miasta i gminy: Goniądz, Knyszyn, Mońki oraz gminy: Jasionówka, Jaświły, Krypno, Trzcianne.

§ 3. PUP działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.);

2) ustawy z 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);

4) [3]) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

5) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.);

6) niniejszego statutu.

Dział II.
Cele i zadania.

§ 4. 1. Celem PUP jest dążenie do pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwój zasobów ludzkich, osiągnięcie wysokiej jakości pracy, wzmocnienie integracji oraz solidarności społecznej.

2. Do zadań PUP należą działania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych, a w szczególności:

1) opracowywanie i realizacja programów promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;

2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

3) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników (pośrednictwo pracy) oraz poradnictwo zawodowe;

4) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

5) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tyt. bezrobocia;

7) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami UE.

3. Szczegółowy zakres realizowanych zadań oraz organizację i zasady funkcjonowania PUP określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach.

Dział III.
Władze urzędu i ich kompetencje.

§ 5. 1. Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.

2. Dyrektora wyłonionego w drodze konkursu powołuje i odwołuje Starosta Moniecki.

§ 6. 1. Dyrektor PUP w stosunku do pracowników jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

2. Dyrektor PUP wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora i kierowników komórek organizacyjnych.

3. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor PUP.

4. Kompetencje Dyrektora PUP szczegółowo określa Regulamin Organizacyjny PUP. Do kompetencji należy m.in.:

1) planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacja pracy PUP;

2) planowanie i gospodarowanie środkami budżetu PUP;

3) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami funduszy celowych na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

4) inicjowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych;

5) wydawanie decyzji administracyjnych oraz zawieranie umów zgodnie z zakresem upoważnienia Starosty;

6) nadzór nad działalnością Klubu Pracy;

7) współpraca z organami samorządów lokalnych, PRZ, pracodawcami i innymi instytucjami.

Dział IV.
Struktura organizacyjna.

§ 7. 1.[4]) W skład Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach wchodzą: Centrum Aktywizacji Zawodowej, działy i samodzielne stanowiska pracy.

2. Szczegółową strukturę PUP określa Regulamin Organizacyjny PUP ustalony przez Dyrektora i uchwalony przez Zarząd Powiatu.

3. Komórki organizacyjne tworzy, przekształca i likwiduje Dyrektor PUP w oparciu o posiadane etaty.

4. Do zmiany organizacji wewnętrznej konieczna jest zmiana Regulaminu Organizacyjnego PUP.

Dział V.
Mienie i gospodarka finansowa.

§ 8. 1. Mienie ruchome i nieruchome pozostające w zarządzie PUP, stanowi własność Powiatu Monieckiego.

2. Za powierzone mienie odpowiada Dyrektor PUP.

3. Działalność PUP finansowana jest z budżetu Powiatu Monieckiego, dotacji celowej budżetu państwa, Funduszu Pracy oraz ze środków pozyskiwanych z innych źródeł , a m. in. z Europejskiego Funduszu Społecznego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

4. Podstawą gospodarki finansowej jest opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu roczny plan finansowy oraz plan finansowy Funduszu Pracy zatwierdzony przez dysponenta Funduszu Pracy tj. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

5. Podział środków Funduszu Pracy na poszczególne programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych opiniuje Powiatowa Rada Zatrudnienia.

6. [5]) PUP prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

7. Za gospodarkę finansową PUP, w tym za wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie kontroli finansowej odpowiada Dyrektor PUP.

8. Ogólny nadzór nad realizacją dochodów i wydatków PUP sprawuje Zarząd Powiatu.

9. Przestrzeganie procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków kontroluje Starosta Moniecki, w ramach pełnionego nadzoru.

Dział VI.
Postanowienia końcowe.

§ 9. Zmiany statutu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. [6]) (uchylony)

§ 11. Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach

§ 12. 1. 19-100 Mońki, ul. Wyzwolenia 22

NIP: 546-12-08-422

REGON: 450709603

tel./fax 0857162713, 0857164630

§ 13. Postanowienia niniejszego statutu obowiązują od dnia wskazanego w uchwale o jego nadaniu.


[1]) zamieszczony w ust. 2 pkt 1 obwieszczenia

[2]) zamieszczony w ust. 2 pkt 2 obwieszczenia

[3]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXI/128/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mońkach (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 551), który wszedł w życie z dniem 5 lutego 2013 r.

[4]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXII/162/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mońkach (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2009 r. Nr 236, poz. 2880), który wszedł w życie z dniem 2 stycznia 2010 r.

[5]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem 5 lutego 2013 r.

[6]) przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem 5 lutego 2013 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe