Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Moniecki może być obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin oraz warunki i tryb tego obniżenia

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XVII/89/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Moniecki może być obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin oraz warunki i tryb tego obniżenia (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2012 r., poz. 2777), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XVIII/104/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 września 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Moniecki może być obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin oraz warunki i tryb tego obniżenia (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2012 r., poz. 2777, poz. 2778) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 18 grudnia 2013 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje:

1) § 7 uchwały Nr XVII/89/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Moniecki może być obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin oraz warunki i tryb tego obniżenia (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2012, r. poz. 2777), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.";

2) § 8 uchwały Nr XVII/89/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Moniecki może być obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin oraz warunki i tryb tego obniżenia (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2012 r., poz. 2777), który stanowi:

Traci moc uchwała Nr XXIX/148/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 5 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, oraz warunków i trybu tego obniżenia.";

3) § 9 uchwały Nr XVII/89/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Moniecki może być obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin oraz warunki i tryb tego obniżenia (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2012 r., poz. 2777), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.";

4) § 2 uchwały Nr XVIII/104/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 września 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Moniecki może być obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin oraz warunki i tryb tego obniżenia (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2012 r., poz. 2777, poz. 2778), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.";

5) § 3 uchwały Nr XVIII/104/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 września 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Moniecki może być obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin oraz warunki i tryb tego obniżenia (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2012 r., poz. 2777, poz. 2778), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.".

Przewodniczący Rady Powiatu


Krzysztof Falkowski


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XVII/89/12
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 30 lipca 2012 r.
w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Moniecki może być obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin oraz warunki i tryb tego obniżenia

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 42a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r., poz. 908, poz. 1544, z 2013 r. poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkole lub placówce oświatowej prowadzonej przez Powiat Moniecki może być obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć na czas określony lub do odwołania, ze względu na:

1) doskonalenie zawodowe;

2) wykonywanie pracy naukowej;

3) wykonywanie prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę lub placówkę;

4) szczególne warunki pracy nauczyciela w szkole lub placówce.

§ 2. [1]) 1. Obniżenia nauczycielowi tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dokonuje dyrekytor szkoły lub placówki, po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu w Mońkach wyrażonej na pisemny uzasadniony wniosek dyrektora.

2. Obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi dokonuje się na okres nie dłuższy niż 1 rok szkolny.

§ 3. Obniżka godzin zajęć z przyczyn określonych w § 1 nie może przekraczać:

1) 1/2 wymiaru - z tytułu wykonywania pracy naukowej, o której mowa w § 1 pkt 2, lub z tytułu wykonywania prac, o których mowa w § 1 pkt 3;

2) 1/6 wymiaru z tytułu doskonalenia zawodowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, lub szczególnych warunków pracy, o których mowa w § 1 pkt 4.

§ 4. Nauczycielowi można obniżyć wymiar godzin zajęć tylko z jednego tytułu. W przypadku gdy możliwe jest obniżenie wymiaru zajęć z dwóch lub więcej tytułów, zniżka dotyczy godzin z korzystniejszego tytułu.

§ 5. Obniżka godzin zajęć może być cofnięta w każdym czasie, jeśli ustaną przyczyny uzasadniające udzielenie obniżki - bez potrzeby uprzedniego wypowiedzenia.

§ 6. Tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela uwzględniającą obniżki, zaokrągla się w górę do pełnych godzin od co najmniej 0,5 godziny.

§ 7. [2]) (pominięty).

§ 8. [3]) (pominięty).

§ 9. [4]) (pominięty).


[1]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XVIII/104/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 września 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Moniecki może być obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin oraz warunki i tryb tego obniżenia (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r., poz. 2778), który wszedł w życie z dniem 19 października 2012 r.

[2]) zamieszczony w ust. 2 pkt 1 obwieszczenia

[3]) zamieszczony w ust. 2 pkt 2 obwieszczenia

[4]) zamieszczony w ust. 2 pkt 3 obwieszczenia

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe